Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier Upphävande av 6 och 8 §§; ändrad lydelse i 1, 2, 4 och 5 §§ samt bilaga 1.
Grundförfattning: STAFS 2011:33
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.