Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller för kontrollorgan som utför kontrollstämpling enligt lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten. I föreskrifterna anges de särskilda villkor som gäller för utformningen av kontrollstämplar inom ädelmetallområdet. Allmänna bestämmelser om kontrollstämpling finns i Swedacs föreskrifter om kontrollformer för kontrollstämpling av ädelmetallarbeten (STAFS 2001:4) Föreskrifterna har upphävts genom STAFS 2018:2.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.