Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Vågar

Swedacs föreskrifter syftar till att vågar ska ge noggranna vägningsresultat, så att konsumenten varken behöver betala för mycket eller för lite för det vägda materialet.

Vågar

Vågar delas upp i icke-automatiska vågar och automatiska vågar. De icke-automatiska vågarna är till exempel butiksvågar på snabbköpet eller hos grönsakshandlaren på torget. Automatiska vågar kan programmeras för att till exempel upprepade gånger kunna väga upp en vara på en fabrik och fylla flera förpackningar, utan att en operatör behöver göra något.

Regelverket riktar sig både till den som tillverkar eller lanserar vågar på marknaden och till den som använder vågar. Swedac bedriver tillsyn för att se till att tillverkare och användare uppfylller föreskrivna krav.

För att avgöra om en våg uppfyller föreskrivna krav när den sätts på marknaden ska tillverkaren eller importören anlita ett anmält organ för att få vågen godkänd. På liknande sätt ska den som använder en våg anlita ett ackrediterat kontrollorgan för kontroll av vågar som används för vissa ändamål. De anmälda organen och kontrollorganen är privata aktörer som är kompetensbedömda genom ackreditering.

Kontrollorgan och anmälda organ

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som ska anlitas för återkommande kontroll av våg i drift. Ackrediterade kontrollorgan ska uppfylla kraven i standarden ISO/IEC 17020:2012.

Swedac ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ. Swedac har genomfört direktivets regler för anmälda organ genom föreskrifter STAFS 2015:6. Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Krav på tillverkare, importörer och distributörer av vågar

Icke-automatiska vågar

Bestämmelser om hur icke-automatiska vågar ska vara konstruerade finns i Swedacs föreskrifter och allmänna råd, STAFS 2016:12, om icke-automatiska vågar. Där ställs tekniska krav på vågar som ska användas för vissa ändamål, som till exempel väga grönsaker i handeln, väga patienter inom vården eller väga medicin vid beredning av recept på apotek.

En våg som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

I och med att vågen förses med en märkning garanterar tillverkaren att den uppfyller tillämpliga krav. Varje sådan våg som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran av tillverkaren om att instrumentet uppfyller kraven EU-försäkran om överensstämmelse.

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig om varje mätutrustning är de underliggande dokumenten till EU-försäkran såsom EU-typintyg, intyg om överensstämmelse, beslut angående kvalitetssäkring av produktion.

Föreskrifterna bygger på ett direktiv från EU, 2014/31/EU. Det innebär att vågar som uppfyller kraven i Swedacs föreskrifter, som försetts med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning, får säljas fritt till övriga länder inom EU/EES. Vissa nationella särkrav kan finnas som till exempel anpassning till lokalt klimat.

Automatiska vågar

Bestämmelser om hur automatiska vågar ska vara konstruerade finns i Swedacs föreskrifter om mätinstrument, STAFS 2016:1 och i föreskrifterna om automatiska vågar, STAFS 2016:7.

Precis som för de icke-automatiska vågarna bygger bestämmelserna på ett EU-direktiv, 2014/32/EU om mätinstrument. Bestämmelserna för bedömning av överensstämmelse, märkning och tillverkarens ansvar är i allt väsentligt desamma som för icke-automatiska vågar.

När det gäller automatiska vågar finns två användningsområden där vågar som sätts på marknaden måste uppfylla föreskrifternas krav. Det gäller vågar som ska användas för att bestämma kostnaden, baserad på massa, för hämtning av avfall hos privathushåll och vågar som ska användas vid framställning av färdigförpackade varor enligt Swedacs föreskrifter STAFS 2003:1.

Krav på den som använder en våg

En icke-automatisk våg som används för vissa ändamål som till exempel bestämning av massa i samband med handel, bestämning av massa inom sjukvården för vägning av patienter, bestämning av massa för beredning av medicin enligt recept på apotek, eller bestämning av pris baserat på massa vid direktförsäljning till allmänheten och framställning av färdigförpackade varor ska vara godkänd.

Automatiska vågar har krav på att vara godkända inom två områden, dels vägning av hushållsavfall när avgiften för hämtning bestäms av vikten på avfallet, dels vägning vid tillverkning av färdigförpackade varor.

Användaren ansvarar för att vågen fortsätter att uppfylla föreskrivna krav genom att låta vågen genomgå återkommande kontroll enligt Swedacs föreskrifter STAFS 2007:19 för icke-automatiska vågar och STAFS 2007:1 för automatiska vågar.

Om plomberingen bryts på en våg som används för ovanstående ändamål ska användaren anlita ett ackrediterat kontrollorgan som genomför återkommande kontroll. Den som använder en icke-automatisk våg vid försäljning av varor till enskild konsument eller vid vägning av last hos fordon, eller en automatisk avfallsvåg, ska också se till att vågen blir återkommande kontrollerad inom ett föreskrivet intervall på 1, 2 eller 4 år beroende vågens typ och placering. Det finns dessutom en möjlighet till så kallad frivillig återkommande kontroll av en CE- och M-märkt våg.

Vissa icke-automatiska vågar brukar anslutas till kassaregister. För kassaregister finns särskilda regler. Den som använder vågar har ansvaret för att kombinationen våg och kassaregister uppfyller alla tillämpliga regler.

Vågen får användas så länge den klarar den återkommande kontrollen. Kontrollorganet märker en våg som har klarat den återkommande kontrollen med Swedacs ackrediteringsmärke.

Tillsynsavgifter

Swedacs verksamhet finansieras genom tillsynsavgifter som regleras i särskilda avgiftsföreskrifter. För varje kontroll ett kontrollorgan gör av en våg ska en viss del av den summa som kontrollorganet debiterar verksamhetsutövaren gå till Swedac. Kontrollorganen vidarebefordrar avgiften till Swedac.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac bedriver tillsyn huvudsakligen genom besök hos användarna.

Hur går tillsynsbesöket till?

Vid ett föranmält tillsynsbesök kontaktar Swedac verksamhetsansvarig och anmäler att tillsyn ska ske inom en viss tidsperiod. I de fall Swedac behöver ha personal från företaget på plats bestämmer Swedac i samråd med företaget en lämplig tidpunkt för besök. Besöket kan också vara oanmält, vilket är vanligast vid tillsyn i butiker. Vid själva besöket granskar Swedac utrustningen genom att se på och fotografera namnplåtar och märkningar.

Hur kan man förbereda sig?

I det fall personal från företaget ska finnas på plats är det en fördel om dokumentation om vågen finns tillgänglig.

Vad händer efter besöket?

Efter besöket får företaget återkoppling på granskningen oavsett om Swedac noterat brister eller inte. Om det finns brister kan Swedac begära styrkande dokumentation eller ålägga företaget att vidta åtgärder. Det sker vanligen i form av ett föreläggande. Swedac kan också förbjuda användning av utrustningen. Om företaget inte vidtar åtgärder så att mätinstrumentet uppfyller kraven kan det bli aktuellt med vite.

Vilka är de vanligaste bristerna?

De vanligaste bristerna handlar om att:

  • vågen används trots att den inte är bedömd av överensstämmelse
  • vågen används trots bruten plombering
  • vågen används trots att den inte är återkommande kontrollerad inom föreskrivet intervall.