Hoppa till innehållet
Nyheter

Den europeiska ramen för lagstiftning inom ackreditering och CE-märkning utvärderad

EU:s lagstiftningsram för ackreditering och CE-märkning har utvärderats. Resultaten visar att lagstiftningen fungerar effektivt men att digitalisering och cirkulär ekonomi är områden som kan leda till att lagstiftningen behöver ses över framåt. Nu presenteras resultaten i en rapport.

Den europeiska ramen för lagstiftning inom ackreditering och CE-märkning utvärderad

På uppdrag av EU kommissionen – General direktorat GROW har en utvärdering av EU:s lagstiftningsram New Legislative Framework, NLF utförts. Huvudsyftet med utvärderingen har varit att analysera hur effektivt ramverket fungerar, inte minst i relation till den tekniska utvecklingen. Nu finns resultaten av analysen sammanfattade i en rapport. Den övergripande slutsatsen är att lagstiftningen är effektiv och underlättar EU:s produktlagstiftning. Rapporten pekar också på att de flesta av fördelarna med ramverket är strategiska, som att EU-regleringen och den globala relevansen främjar den fria rörligheten för varor på den inre marknaden och ökar Europas industriella konkurrenskraft.

Cirkulär ekonomi ställer nya krav
Rapporten pekar också på möjliga svagheter där den viktigaste slutsatsen är att ramverkets mål kan behöva ses över framåt, för att bättre spegla de ökande behoven av att hantera digitalisering och cirkulär ekonomi. Dagens ramverk är fokuserat på det ögonblick när en produkt släpps ut på marknaden. Den cirkulära ekonomin kan kräva en mer dynamisk uppfattning om efterlevnad och en mekanism för att säkerställa att produkter är säkra och överensstämmer även om de är väsentligt modifierade efter att de släppts ut på marknaden.
– NLF ger ackreditering en stabil grund i Europa och samtidigt är det viktigt att kritiskt granska regelverket för att möjliggöra utveckling. Vi brukar säga att för att ackreditering ska vara ett alternativ så måste vi vara relevanta. Därför är det viktigt att regelverket följer med i utvecklingen och de brister man nu identifierat i regelverket för att möta de nya samhällsutmaningarna är något vi ser måste utvecklas för att behålla relevansen, säger Kristina Hallman, internationell och teknisk direktör på Swedac.

Rapporten kan läsas i sin helhet här.

Fakta NFL
NLF för EU:s produktlagstiftning består av Beslut 768/2008/EC och förordning EC 765/2008 och syftar till att förbättra den inre marknaden för varor och höja kvaliteten på bedömningen av överensstämmelse för produkter. Förordning (EG) nr 765/2008 fastställer en övergripande ram av regler och principer relaterade till ackreditering, marknadskontroll, bedömning av överens-stämmelse och CE-märkning. Bestämmelserna om marknadskontroll i denna förordning ersattes av förordning 2019/1020, som började gälla den 16 juli 2021.