Hoppa till innehållet
Nyheter

En välkommen svensk strategi för marknadskontroll

I dag fattade regeringen beslut om den första nationella strategin för marknadskontroll. Strategin skapar bättre förutsättningar för säkrare produkter i handeln.

En välkommen svensk strategi för marknadskontroll

Alla EU:s medlemsstater ska som en del i genomförandet av EU:s nya marknadskontrollförordning ta fram en nationell strategi för sitt arbete med marknadskontroll. I Sverige arbetar ett stort antal myndigheter med marknadskontroll. En gemensam strategi är en välkommen del i att stärka arbetet. Strategins tre mål är att skapa en effektivare kontroll, utökat samarbete och ökad kunskap och den innehåller ett antal prioriterade områden som ska bidra till att dessa mål uppnås.

– När vi tillsammans med andra marknadskontrollmyndigheter i dag av regeringen fått i uppdrag att genomföra en strategi med tre mål är det nu myndigheternas gemensamma uppgift att se till att det blir verkstad och effekt. Marknadskontrollen kämpar i motvind med ständigt ökade inflöden av nya produkter, inte minst via global e-handel, därför behövs en gemensam strategi och mer samverkan. De nationella strategierna kommer samtidigt att kunna bidra till att stärka hela EU:s samlade marknadskontroll , säger Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac.

Det är totalt 14 svenska myndigheter som omfattas av EU:s marknadskontrollförordning och den nationella strategin. Dessa har nu fått regeringens uppdrag att genomföra strategin.

Myndigheterna är:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Swedac
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket

Swedac ska nu i rollen som centralt samordningskontor meddela strategin till Europeiska kommissionen. EU:s medlemsstaters nationella strategier kommer också utgöra grunden för det fortsatta arbetet med att stärka marknadskontrollen inom EU.

Om marknadskontroll:

Marknadskontroll syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd och att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag.

I Sverige arbetar ett stort antal myndigheter med marknadskontroll. Marknadskontroll innebär att ansvarig myndighet kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är märkta och kontrollerade på föreskrivet sätt. Myndigheten ska vidta åtgärder mot de ekonomiska aktörer vars produkter inte uppfyller ställda krav. Åtgärder som kan bli aktuella är till exempel försäljningsförbud, tillbakadragande av produkter från marknaden eller återkallande av produkter från slutanvändare.

Marknadskontroll sker i form av informationsinsatser, planerade kontroller hos tillverkare, importörer eller återförsäljare eller reaktioner på rapporterade olyckor, klagomål från allmänheten eller varningar från myndigheter i andra länder.