Hoppa till innehållet
Nyheter

Exportdialog belyste kvalitetsinfrastrukturens värde

Förra veckan arrangerade Swedac en exportdialog i nära samverkan med näringsliv, branschorganisationer, standardiseringsorgan och myndigheter.

Exportdialog belyste kvalitetsinfrastrukturens värde

Kvalitetsinfrastrukturens roll för tillväxt och export inom vård och omsorg utgjorde temat för dialogen. Genom goda samtal och centrala reflektioner om utmaningar och möjligheter från olika perspektiv bidrog deltagarna till att teckna en helhet. Standardisering, kunskapslyft och ökad samverkan mellan kvalitetsinfrastrukturens aktörer sågs bland annat som vägen framåt och en central förutsättning för att göra rätt från början mot ökad samhällsnytta och konkurrenskraft i näringslivet.

Kvalitetsinfrastrukturen utgörs av de institutioner, system och metoder som måste finnas i ett land för att säkerställa att varor och tjänster är säkra, tillförlitliga och uppfyller funktions- och kvalitetskrav. Swedac är en av många aktörer i strukturen med uppdraget att upprätthålla och vidareutveckla effektiva kontrollordningar i samhället som ska bidra till att underlätta internationell handel. Ackreditering och reglerad mätteknik är centrala i detta sammanhang. 2015 är det internationella ackrediteringstemat Vård och omsorg. Det motsvarande temat inom metrologi är Mätningar och ljus. Vård och omsorg är en angelägen sektor som därför passade mycket väl mot fonden för exportdialogen och Swedacs uppdrag.

Vid den introducerande sammanhangsbeskrivning betonade Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck samhällsnytta och ökad tillväxt som centrala effekter av en fungerande kvalitetsinfrastruktur. Den svenska berättelsen tog därefter vid med ett pärlband av korta reflektioner från representanter för kvalitetsinfrastrukturens perspektiv kravställare och utförare med avslutande reflektion från läkemedelsindustrin som representerade brukarperspektivet.

Dialogens arbetspass skedde i form av runda-bords-samtal under ledning av moderator Sara Modig.
Kvalitetsinfrastrukturens olika perspektiv återspeglades hos deltagarna som utgjorde det avgörande bränslet för att skapa breda samtal runt utmaningar, möjligheter och vägen framåt.
Deltagarna återkom flera gånger till möjligheter genom kunskapslyft och ökad samverkan inom kvalitetsinfrastrukturen. Dialog mellan näringsliv och kravställare samt aktivt deltagande i hela kedjan för ändamålsenlig framtagning av standarder med rätt innehåll från början belystes även som centrala faktorer mot ökat värdeskapande för de aktörer som verkar i och brukar kvalitetsinfrastrukturen.
Resultatet från dialogen kommer att bearbetas som ett viktigt och värdefullt inspel för Swedacs fortsatta uppdrag.

Exportdialog 1

Exportdialog 2

Exportdialog 3

Exportdialog 4

Exportdialog 5

Exportdialog 6

Exportdialog 7