Hoppa till innehållet
Nyheter

Förslag till nationell strategi för marknadskontroll lämnas till regeringen

Effektivare kontroll, mer samarbete och utökad kunskap - det är de tre målen i förslaget till Sveriges nya strategi för marknadskontroll. Strategin blir den första i sitt slag och förslaget har arbetats fram i samråd med myndigheter, näringslivs- och konsumentorganisationer. Nu lämnas den över till regeringen för beslut.

Förslag till nationell strategi för marknadskontroll lämnas till regeringen

Swedac överlämnar idag förslaget till nationell strategi för marknadskontroll för åren 2022-2025 till regeringen. En arbetsgrupp med representanter för berörda myndigheter har bistått med att ta fram förslaget. Arbetet har letts av Anna Holmén och Robin Lundgren, Swedac. Arbetsgruppen har kartlagt nuläget, identifierat trender och gemensamt prioriterat områden att arbeta med framöver.
– Det är en styrka att vi nu har en samlad bild över marknadskontrollen och en gemensam målbild, säger Robin Lundgren.

Representanter för näringslivs- och konsumentorganisationer har bidragit med värdefulla synpunkter ur deras perspektiv på produktsäkerhet och marknadskontroll.

Myndigheterna eniga om förslaget
I januari möttes generaldirektörerna för berörda myndigheter för att diskutera innehållet i förslaget. Vid mötet uttryckte myndighetscheferna ett starkt stöd för förslaget. Förslaget innehåller ett antal prioriterade områden för att nå målen effektivare kontroll, utökat samarbete och ökad kunskap. Exempel på prioriterade områden är metodutveckling, utökat samarbete inom och utom Sverige samt informationsinsatser till näringsliv och konsumenter.
– Antalet osäkra och till och med farliga produkter på marknaden ökar samtidigt som statens resurser för kontroll är mycket begränsade. En gemensam strategi förbättrar då förutsättningarna för att agera mer effektivt och kraftfullt tillsammans. Mer samarbete utvecklas också på EU-nivå vilket är nödvändigt för att den gemensamma inre marknaden ska vara trygg för konsumenterna, säger Ulf Hammarström, generaldirektör på Swedac.

Beslut om strategin väntas till sommaren
Förslaget till nationell strategi för marknadskontroll överlämnas till regeringen i dag. Regeringen väntas ta beslut om strategin under försommaren.

Swedac ska meddela den beslutade strategin till EU-kommissionen senast den 16 juli 2022.

Samtliga EU:s medlemsstater ska besluta om en nationell strategi för marknadskontroll. Strategierna bildar underlag för det fortsatta arbetet inom EU med marknadskontroll, exempelvis genom gemensamma projekt.

Fakta
Inom EU får varor röra sig fritt så länge de uppfyller krav på till exempel hälsa, säkerhet och miljö.

Utvalda myndigheter har ansvar för marknadskontroll, vilket innebär att övervaka marknaden och vidta åtgärder mot tillverkare och företag som saluför produkter som inte uppfyller gällande krav. Åtgärder som kan bli aktuella är till exempel beslut om försäljningsförbud, återkallelse eller sanktionsavgifter.

Swedac är ansvarig för samordning av den svenska marknadskontrollen. Detta sker bland annat genom Marknadskontrollrådet där 16 av de svenska marknadskontrollmyndigheterna ingår.

Läs tidigare pressmeddelanden

 

Här hittar du strategin.