Hoppa till innehållet
Nyheter

Frågor och svar om Swedacs roll inom fordonsbesiktning

Här finns ett antal vanliga frågor och svar om Swedacs roll inom fordonsbesiktning.

Frågor och svar om Swedacs roll inom fordonsbesiktning

Jag har besiktigat min bil hos ett företag som nu har fått sin ackreditering återkallad. Gäller den besiktningen?
Ja, besiktningen gäller. Alla besiktningar som utförts fram till det att företagets ackreditering återkallas är giltiga. I det aktuella fallet med DEKRA återkallades företagets ackreditering 1 december klockan 11.21. Alla besiktningar som utförts fram till dess är giltiga. Den som känner en osäkerhet kan naturligtvis välja att ombesiktiga sin bil, men det är i så fall ett helt eget initiativ.

Vilken är Swedacs roll i fordonsbesiktning?
För att få utföra besiktning av fordon krävs i Sverige att företaget som utför besiktningarna är ackrediterat. Ackreditering innebär att företagets kompetens, utrustning och rutiner är kontrollerade så att de fordon som besiktigas uppfyller de krav som ställs för att ett fordon ska anses trafiksäkert. Swedacs uppdrag är att genom tillsyn kontrollera de ackrediterade besiktningsföretagen. Det innebär att Swedac granskar, godkänner och följer upp att besiktningsföretagen har den kunskap och de rutiner som krävs för att kunna utföra fordonsbesiktning. Däremot har Swedac ingen påverkan på utfallet av enskilda besiktningar som besiktningsföretagen utför.

På vilka grunder återkallar Swedac en ackreditering?
Om Swedac ser brister hos ett ackrediterat besiktningsföretag påpekar Swedac vilka brister, avvikelser, som besiktningsföretaget måste åtgärda. I allvarliga fall, exempelvis om besiktningsföretaget inte klarar av att åtgärda avvikelserna, kan Swedac besluta om att återkalla besiktningsföretagets ackreditering och därmed kan besiktningsföretaget inte längre besiktiga fordon. Syftet är att säkerställa att besiktningsföretagen har förmåga att fortsätta bedriva besiktningsverksamhet. Om de saknar den förmågan ska de inte längre ha möjligheten att utföra besiktningar.

Om ett besiktningsföretag förlorar sin ackreditering innebär det i praktiken att de inte kan utföra sitt uppdrag. Vad betyder det här för alla som ska besiktiga sina bilar, finns det tillräckligt med besiktningsstationer?
Swedacs uppdrag är att säkerställa att de aktörer som utför fordonsbesiktning i Sverige lever upp till de krav som ställs. Det är myndighetens huvuduppgift. Hur beslut påverkar marknaden analyseras, men ligger inte till grund för myndighetens beslut. Swedacs bedömning är att tillgängligheten generellt är god och att andra besiktningsföretag kan hantera ökat antal kunder.

Riksrevisionens färska genomgång av fordonsbesiktning i Sverige visade att priserna för besiktning har ökat. Riskerar de att öka ytterligare nu?
Swedacs uppdrag är att säkerställa att de aktörer som utför fordonsbesiktning i Sverige lever upp till de krav som ställs. Hur beslut påverkar marknaden analyseras, men ligger inte till grund för myndighetens beslut. Det är utbud och efterfrågan som styr priset på besiktning och det finns relativt många besiktningsföretag på den här marknaden även om tillgängligheten varierar över landet. Hur en eventuell återkallelse av en ackreditering påverkar priserna har vi idag ingen uppfattning om men det kan självklart inte uteslutas.

Vilken typ av information om fordonsbesiktning kan jag hitta hos Swedac?
Myndigheten har information om vilka stationer som har en ackreditering och därmed är godkända som besiktningsställen. Via Swedacs webbplats finns en sökfunktion där stationerna går att hitta sorterat på län och ort. Det är till stationerna du som privatperson ska höra av dig för att boka besiktning. Swedac får ibland frågor om vi kan hjälpa till att  boka tid för besiktning men det kan vi alltså inte.

Vilket regelverk bygger Swedacs arbete med fordonsbesiktning på?
Det svenska systemet för fordonsbesiktning regleras bland annat av fordonslagen och Transportstyrelsens föreskrifter. Det är Transportstyrelsen som är föreskrivande myndighet, alltså den myndighet som sätter upp kompletterande regler till vad som framgår av lagen.
Swedacs arbete styrs också av internationella regler och standarder för ackreditering.

Kan Swedac ändra ett besiktningsutfall?
Nej. Swedacs ansvar är att utöva tillsyn av besiktningsföretagen. Myndigheten bedömer till exempel om besiktningsföretagen har rätt kompetens, men har inte möjlighet att ändra resultatet av en besiktning.

Hur kan det komma sig att mina bromsbelägg godkänns i besiktning ena dagen men behöver bytas hos verkstaden i morgon?
Besiktningsföretag och verkstäder har olika tidsperspektiv. Besiktningen ser till att bilens prestanda och skick är på en godkänd nivå vid det tillfälle besiktningen sker. Besiktningsföretaget gör alltså en bedömning av hur bilens bromsbelägg ser ut just den dagen. En verkstad har ett delvis annat perspektiv. Verkstaden tittar på i vilket skick bilen är för stunden och baserat på det – hur bilens prestanda och skick lär utvecklas framöver. Förenklat kan man säga att verkstaden vid en årlig service ställer frågan: Håller bromsbeläggen ett år till? Om svaret är nej rekommenderar verkstaden ett byte.

Vad krävs för att arbeta på en station för fordonsbesiktning?
Den tekniker som utför fordonsbesiktning måste vara personcertifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Sedan krävs också, enligt lag, att den station som teknikern arbetar vid är ackrediterad.