Hoppa till innehållet
Nyheter

Glad sommar önskar Swedac!

Swedacs arbete pågår året runt. Samtidigt är vissa frågor mer aktuella under delar av året. Tivolin och hudfläckar är två exempel på områden som är aktuella under sommaren. Läs mer om dem i Swedacs frågor och svar – sommarspecial.

Glad sommar önskar Swedac!

Myndigheten är tillgänglig året om, men under sommaren går aktiviteten ned. Den som trots allt behöver nå Swedac kan alltid höra av sig via registrator@swedac.se.

Under sommaren är vissa av de områden som Swedacs ackrediteringsavdelning har en koppling till extra aktuella.

Läs Swedacs frågor och svar sommarspecial om säkerhetskontroller på tivolin och nöjesparker och ackreditering av medicinska laboratorier.

Tivolianläggningar och säkerhet, frågor och svar om ackreditering.

Vem ansvarar för säkerheten på tivolianläggningar?

Tivoliägaren är huvudansvarig för säkerheten på tivolianläggningen. Det är rikspolisstyrelsen som föreskriver om vilka krav som gäller för tivolianläggningar i Sverige. Övriga myndigheters föreskrifter (Elsäkerhetsverket, Boverket etc) kan också komma att påverkar kravet för säkerhet beroende på vad det är för typ av tivolianläggning som avses och hur den drivs.

Vem ackrediterar besiktningsorganen och var finns register över besiktningsorganen?

– Swedac ackrediterar de företag som kontrollerar/besiktigar tivolianordningar. Du kan söka i Swedacs ackrediteringsregister för att hitta ackrediterade besiktningsorgan.

Vem ansvarar för att anlita besiktningsorgan?

-Tivoliägaren

Hur ofta ska besiktningar göras?

-I föreskriften står det bland annat krav på en förstagångs besiktning som skall ske innan åkattraktionen tas i bruk, därefter gäller en årlig återkommande besiktning av attraktionen. Denna besiktning görs av ackrediterade besiktningsorgan (kontrollorgan typ A*, som ackrediteras av Swedac. Utöver detta ska en fördjupad återkommande besiktning göras vart femte år. Den fördjupade besiktningen omfattar bland annat kontroll av samtliga bärande delar med inriktning på sprickbildning och utmattningsskador, permanenta deformationer och begynnande formförändringar. Även denna besiktning ska utföras av ackrediterade besiktningsorgan.

*Ett kontrollorgan (företag) som är helt fristående från ägare, montörer och tillverkare av åkattraktioner.

Hur kan jag se om en åkattraktion har besiktigats?

Den som driver åkattraktionen skall se till så att det finns en besiktningsskylt fast anbringad på anordningen och att denna är väl synlig för användaren. På skylten skall det bland annat stå vem som utfört besiktningen, när den blev utförd samt uppgifter kring attraktionen så som max antal personer samt i förekommande fall information om max last och hastighet.

Vem ansvarar för mängden personal per åkattraktion?

-Tivoliägaren

Hur många besiktningsorgan finns det i Sverige och vilka är de?

– För närvarande finns det tre besiktningsorgan: AB Salwéns Ingenjörsbyrå, Inspecta Sweden AB och DEKRA Industrial AB

Vad händer om besiktningsorganet upptäcker vid besiktning att åkattraktionen inte uppfyller kraven?

– Om besiktningsorganet finner att tivolianordningen inte erbjuder betryggande säkerhet ska besiktningsorganet skriftligen underrätta polismyndigheten på orten med en kopia till den som driver tivolianordningen eller ägaren. Sedan är det upp till den som driver tivolianordningen alt ägaren att underrätta polismyndigheten när nämnda brister har åtgärdats och revisionsbesiktning är genomförd med godkänt resultat.

 Var finns föreskriften om tivolisäkerhet?

-Rikspolisstyrelsens webbplats: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianläggningar.

Finns det en checklista för besiktningsorgan som man kan ta del av?

– Nej, varje besiktningsorgan utvecklar sina egna checklistor som de använder vid besiktningen av tivolianläggningarna. Dessa checklistor bygger på de krav på säkerhet som finns i de tekniska standarder som finns framtagen för respektive typ av åkattraktion. I samband med att Swedac bedömer dessa besiktningsorgan säkerställer vi att samtliga krav finns med och att den besiktning som de utför uppfyller kraven enligt föreskrifterna.

Laboratorier som testar hudförändringar, frågor och svar om ackreditering

Vem har ansvar om ett laboratorium lämnar felaktiga svar?

Laboratoriet har ansvar för det.

Om ett medicinskt laboratorium lämnar felaktiga svar, kan de då behålla sin ackreditering?

Det finns inte något svartvitt svar på den frågan. Swedac gör en bedömning från fall till fall. Ett laboratorium kan få behålla sin ackreditering även om felaktiga provsvar har förekommit. Vid sådana tillfällen har laboratoriet ofta upptäckt brister, just för att de genomgående har bra rutiner för kvalitetskontroll, något som är en förutsättning för att kunna ha en ackreditering.

I andra fall är felaktiga provsvar ett resultat av bristande rutiner. I sådana fall kan en ackreditering återkallas.

Gör Swedac någon extra kontroll, om det förekommer uppgifter om att ett laboratorium lämnar felaktiga svar?

Swedac följer alltid upp indikationer på att felaktiga svar lämnas ut. Labben själva kan anmäla till Swedac att de upptäckt felaktigheter, men indikationen kan också komma via klagomål. I båda fallen följer Swedac upp frågan.

Vilken roll har Swedac i relation till medicinska laboratorier?

Medicinska laboratorier ackrediteras på frivillig bas. Många medicinska laboratorier väljer att ackreditera sig, då ackreditering ses som en kvalitetsgaranti.

Ackrediteringen omfattar specifika metoder som laboratoriet bedöms ha kompetens och rutiner för att utföra. Omfattningen av ackrediteringen specificeras i ett ackrediteringsbeslut.

Hur ofta kontrollerar Swedac medicinska laboratorier?

Kontroller görs i regel var 16 månad. Första gången ett laboratorium ackrediteras görs kontrollerna något tätare.

Hur kan jag veta om ett laboratorium har en ackreditering?

Många medicinska laboratorier kommunicerar att de har en ackreditering, exempelvis via sin webbplats.

Det går att söka efter ackrediterade laboratorier i Swedacs register: https://www.swedac.se/tjanster/ackreditering/sok-ackrediterade-organ/