Hoppa till innehållet
Nyheter

Ny författning med föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Den 29 april 2020 publicerades Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2020:1) om ackreditering.

Författningen träder i kraft den 1 augusti 2020 och ersätter då de nu gällande föreskrifterna och allmänna råden (STAFS 2015:8) om ackreditering samt elva verksamhetsspecifika författningar[1].

Swedacs föreskrifter om ackreditering är idag och fram till och med 30 juli 2020 organiserade på så sätt att det finns en författning, STAFS 2015:8, med generella bestämmelser som gäller för samtliga organ som ansöker om eller beviljats ackreditering av Swedac. Utöver STAFS 2015:8 finns dessutom författningar som innehåller kompletterande bestämmelser och krav för varje enskilt verksamhetsområde.

Systemet med flera olika författningar för olika verksamhetsområden har bedömts vara svåröverskådligt och har även lett till en oenhetlig reglering utan att det egentligen har varit befogat. En lämplig lösning på detta är att samla föreskrifterna för de olika verksamhetsområdena i en enda författning eftersom detta leder till en bättre överblick av de krav som ställs för ackreditering och till en mer enhetlig reglering av kraven, oavsett inom vilket verksamhetsområde som det ackrediterade organet bedriver sin ackrediterade verksamhet. Även om den nya författningen STAFS 2020:1 också innehåller ett fåtal nya krav, kommer författningen att underlätta för de ackrediterade organen då det blir tydligare och enklare för de ackrediterade organen att förstå vilka krav som de måste leva upp till.

– När det på det internationella planet sker förändringar av kraven som de nationella ackrediteringsorganen måste ställa på de ackrediterade organen måste Swedac på relativt kort tid hinna implementera dessa i myndighetens föreskrifter. Och att samtidigt som detta även omarbeta myndighetens struktur på föreskrifterna och på det sätt som dessa krav ställs har varit en omfattande och stor utmaning för oss. Men det är myndighetens förhoppning att denna omarbetning som nu har genomförts kommer leda till att både myndighetens och de ackrediterade organens arbete blir enklare. Vi vill också passa på att rikta ett tack till alla som under remissförfarandet bidragit med konstruktiva synpunkter, säger Swedacs jurist och projektledare Per Hällströmer.

Här kan du läsa författningen i dess helhet.

Här kan du läsa de inkomna remissvaren och hur de har hanterats.

 

[1]Swedacs särskilda föreskrifter (STAFS 2003:12) för ackrediterade laboratorier verksamma inom teknikområdet oförstörande provning, Swedacs föreskrifter och allmänna råd (2007:10) om ackreditering av organ som planerar, utför och rapporterar effektivitetsstudier enligt GEP, Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem, Swedacs föreskrifter (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas, Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:18) om ackreditering av kontrollorgan, Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier, föreskrifter (STAFS 2011:34) om ackreditering av arrangörer av program för kompetensprövning, Swedacs föreskrifter (STAFS 2011:35) om ackreditering av producenter av referensmaterial, Swedacs föreskrifter (STAFS 2012:6) om ackreditering av organ för validering och verifiering av växthusgaser, Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2013:5) om ackreditering av organ som certifierar produkter, Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2013:6) om ackreditering av organ som certifierar personer.