Hoppa till innehållet
Nyheter

Nya föreskrifter (STAFS) om icke-automatiska vågar och mätinstrument

Den 20 april träder Swedacs föreskrifter om icke-automatiska vågar och mätinstrument i kraft. Föreskrifterna betecknas STAFS 2016:1 - 2016:12.

Nya föreskrifter (STAFS) om icke-automatiska vågar och mätinstrument

Bestämmelserna genomför de nya, omarbetade direktiven om icke-automatiska vågar (2014/31/EU) och mätinstrument (2014/32/EU). Direktiven kallas normalt NAWI-direktivet respektive MID.

De tekniska kraven är desamma som tidigare. Intyg som utfärdats enligt det äldre NAWI-direktivet (2009/23/EG) eller det äldre MID (2004/22/EG) anses vara utfärdade enligt det nya direktivet. Det kan tilläggas att de nya STAFS tillämpas på vågar och andra mätinstrument som sätts på marknaden eller tas i bruk efter att föreskrifterna trätt i kraft och att de således inte påverkar vågar och andra mätinstrument som redan är i bruk.

Det som är nytt är i första hand bestämmelser om s.k. ekonomiska aktörer, dvs. tillverkare, tillverkarens representant, distributör och importör. Moduler för bedömning av överensstämmelse har också ändrats i viss utsträckning. Vad gäller specifika mätinstrument kan noteras att de tvingande kraven på gasmätare i vissa fall har upphävts. Det bör vidare noteras att kraven på att bränslemätare ska tåla viss kyla numera är desamma i hela Sverige (- 25 grader). Det har också införts krav på att vatten-, el- och värmeenergimätare ska uppfylla kraven i föreskrifterna, om skyldighet att mäta föreligger enligt vissa fall som regleras i lagen (2014:267) om energimätning i byggnader.

Övergångsbestämmelserna i föreskrifterna om mätinstrument är desamma som tidigare. Det behöver dock uppmärksammas särskilt att övergångsperioden kommer att gå ut den 30 oktober 2016.

Bestämmelser i de nya direktiven om anmälda organ har genomförts tidigare genom STAFS 2015:6.