Hoppa till innehållet
Nyheter

Nya föreskrifter om taxameterutrustning

Nya föreskrifter som träder i kraft den 1 oktober 2022.

Den 14 juni publicerades följande nya föreskrifter:

  • STAFS 2022:1 om taxametrar
  • STAFS 2022:2 om tillsatsanordningar till taxametrar
  • STAFS 2022:3 om installation och besiktning av taxameterutrustning

Föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober och ersätter då de nu gällande föreskrifterna STAFS 2016:8 om taxametrar, STAFS 2012:5 om tillsatsanordningar till taxametrar och STAFS 2006:19 om installation och besiktning av taxameterutrustning.

Föreskrifterna är de första att beslutas i den översyn av föreskrifter på området reglerad mätteknik som pågår på Swedac. Syftet med översynen är att skapa ett behovsanpassat och enhetligt regelverk på området genom att förtydliga, förenkla och anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen och till samhällsutvecklingen i övrigt så långt det är möjligt.

De huvudsakliga ändringarna när det gäller krav på utformning och bedömning av taxameterutrustning (STAFS 2022:1 och STAFS 2022:2) handlar om att underlätta för andra myndigheters kontrollverksamhet t.ex. genom att införa begrepp som betalningssätt och delbetalning. Ändringarna syftar också till att förtydliga hur redovisningen av betalningarna ska göras på kvitto och följesedel. En annan viktig ändring är att regelverket nu kan tillgodose taxibransch och taxikunders behov av att kunna använda elektroniska kvitton och följesedlar. Regelverket har också moderniserats så att förfarandet för bedömning av överensstämmelse nu omfattar tillverkningsfasen på ett tydligare sätt.

När det gäller krav på installation och besiktning av taxameterutrustning (STAFS 2022:3) har föreskrifterna fått en ny struktur och förtydligats genom att vissa definitioner har förts in. Krav vid besiktning har preciserats ytterligare. Målsättningen är också att ändringarna ska leda till mer teknikneutrala bestämmelser där t.ex. plombering är möjlig att göra enligt tillverkarens anvisning vilket tidigare inte alltid var fallet.

Här finns författningarna publicerade.