Hoppa till innehållet
Nyheter

Nya föreskrifter om vatten- och värmeenergimätare

Träder i kraft den 1 oktober 2022.

Den 7 september publicerades följande nya föreskrifter:

  • STAFS 2022:4 om vattenmätare
  • STAFS 2022:5 om värmeenergimätare

Föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober och ersätter då de nu gällande föreskrifterna STAFS 2016:2 om vattenmätare och STAFS 2016:5 om värmenergimätare.

De huvudsakliga ändringarna i de nya föreskrifterna handlar om att anpassa regelverket till det svenska genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/2002/EU av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EED). Det innebär t.ex. att tillämpningsområdet för värmeenergimätare utvidgas till att omfatta alla leveranspunkter i fjärrvärmenätet till skillnad från det nuvarande som omfattar endast leveranspunkter med hushållförbrukning.

Förskrifterna är också en del i den översyn av föreskrifter på området reglerad mätteknik som pågår på Swedac. Syftet med översynen är att skapa ett behovsanpassat och enhetligt regelverk på området genom att förtydliga, förenkla och anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen och till samhällsutvecklingen i övrigt så långt det är möjligt.

Här finns författningarna publicerade.