Hoppa till innehållet
Nyheter

Åtgärdsförslag för ett flexibelt elsystem överlämnade till regeringen

Swedac, Energimarknadsinspektionen (Ei), Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har gemensamt föreslagit en handlingsplan med åtgärder för att främja flexibilitet i elsystemet. Planen är resultatet av flera deluppdrag för regeringen där Swedac har varit en av de ansvariga myndigheterna.

Med samhällets ökade behov av elenergi och en mer väderberoende elproduktion i elsystemet kommer flexibilitet i elanvändning och produktion bli en nyckelfråga i framtiden. Rapporten innehåller förutom åtgärdsförslagen en beskrivning av olika nyttor som flexibilitet kan ha inom elsystemet och en analys som visar att behovet av flexibilitet ökar fram till 2030/2031. Rapporten kartlägger även myndigheternas pågående arbete inom flexibilitet.

Renée Hansson, utredare på Swedac har varit delaktig i Swedacs arbetsgrupp för regeringsuppdraget hela vägen. Hon menar att behovet av mätning är viktigt för de slutsatser som dras i slutrapporten.
– Under arbetet var vår utgångspunkt att belysa behovet av tydlighet kring mätning som en viktig förutsättning för att få flexibilitet i elsystemet att fungera i praktiken. Här bidrog Swedac med kompetens som handlar om att säkerställa att mätvärden är tillförlitliga om det finns ett sådant behov, säger hon.

Mätning kan exempelvis kopplas till hur en värmepump eller en elbilsladdare används. För att det ska vara möjligt att ekonomiskt ersätta elmarknadens aktörer för energivolymer och obalanser i elsystemet behövs mätdata för att ge svar på hur värmepumpen används under tid.

Handlingsplanen som nu lämnas över består av över fyrtio åtgärdsförslag där fokus ligger på hur myndigheterna kan främja flexibilitet på olika sakområden.  Här återfinns områden som industrins flexibilitet, utveckling och effektivt nätnyttjande men även det område där Swedac har bidragit med expertkunskap, nämligen rätt mätning och avräkning.
– Det har varit ett omfattande och mycket intressant arbete. Framför allt har det varit av stort värde att jobba gemensamt, med olika ingångar i en otroligt viktig fråga, säger Renée Hansson.

Om regeringsuppdraget

I augusti 2022 fick Ei, Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Swedac regeringsuppdraget att utveckla förutsättningarna för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet. Uppdraget är indelat i fem deluppdrag. De första fyra deluppdragen redovisades till Regeringskansliet i april 2023. Det femte deluppdraget delredovisades också i april och slutredovisning skedde den 15 december 2023.

Vad är flexibilitet i elsystemet?

Mycket kort går flexibilitet ut på att ändra in- och uttagsmönster i elsystemet. Ett exempel är möjligheten att styra hushållens värmepumpar och på så vis flytta användning av elenergi till tidpunkter när det gör mest nytta. I ett framtida elsystem med en högre andel variabel och småskalig elproduktion och ökad elektrifiering kommer dett att behövas för att tillgodose samhällets behov av el och samtidigt minska negativ påverkan på klimatet.

Läs mer