Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedacs behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och dataskyddsförordningen (GDPR).

Swedac skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade på dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy och besöka Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Denna integritetspolicy beskriver hur Swedac behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Swedac är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

När samlar Swedac in personuppgifter om dig och varför behandlas dina personuppgifter?

Swedac samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som lämnas till oss från andra personer.

Swedac kan behandla dina personuppgifter för att administrera och hantera t.ex.:

  • Ansökningshandlingar till utlysta tjänster/konsultuppdrag,
  • Ansökningar om namnstämpel,
  • Ansökningar om ackreditering, t.ex. uppgifter om kontaktpersoner och kvalitetsansvariga, och
  • Upphandlingar

Vilka uppgifter behandlas?

Swedac behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer och/eller annan information som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Swedac och ibland av Swedacs olika tjänsteleverantörer. Vi lämnar inte ut personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning, föreskrifter eller myndighetsbeslut. Swedac lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vissa handlingar utgör allmänna handlingar, vilka vi är skyldiga att lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

Swedac överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt anges i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Swedac uppgifter om dig?

Som myndighet arkiverar och bevarar Swedac samtliga allmänna handlingar även då de innehåller personuppgifter. Handlingar som inte är allmänna och som innehåller personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna används.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Begäran om registerutdrag skickas till
Swedac
Box 878
501 15 Borås
E-post: registrator@swedac.se

Rätt till rättelse

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade av oss.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter Vid en sådan begäran gör Swedac en prövning om det finns skäl för att radera personuppgifterna.

Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att vi bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på följande adress:
Swedac
Box 878
501 15 Borås
E-post: registrator@swedac.se

Dataskyddsombud

Kontaktuppgifter:
E-post: dataskyddsombud@swedac.se