Hoppa till innehållet
Nyheter

Översikt över aktuella och kommande uppdateringar i krav- och vägledningsdokument, samt nya ordningar

Swedac bevakar förändringar som har betydelse för ackrediterad verksamhet i Sverige. Läs om vilka nationella och internationella dokument som är på väg att uppdateras i månadens översikt. Swedacs fokus just nu: IAF MD 26 och ILAC G19.

Översikt över aktuella och kommande uppdateringar i krav- och vägledningsdokument, samt nya ordningar

Internationellt

Nytt från EA, ILAC & IAF

Inom ILAC och IAF är fokus just nu på att genomföra den serie av möten som brukar kallas ”annual meeting”. Dessa genomförs alla online under perioden 6 september till 18 november. Sist i listan genomförs General Assembly, först gemensamt och därefter var för sig inom ILAC och IAF. Det är här som de övergripande besluten tas. I år kommer mycket fokus att ligga på den föreslagna sammanslagningen av organisationerna, ansträngningarna att utveckla systemet för verifiering av äktheten av certifikat (CertSearch) och på utveckling av nya områden som verifiering, validering och biobanking.

Under perioden maj till september publicerades följande dokument av ILAC och IAF:

 • IAF PL 2:2022 Bylaws of the IAF
 • IAF PR 7:2022 Requirements for producing IAF mandatory documents on transitions
 • IAF ID 14:2022 Guidance on the determination of audit time for integrated audits of multi-site management systems
 • IAF MD 26:2022 Transition requirements for ISO/IEC 27001:2022
 • ILAC P4:2022 ILAC MRA: Policy and management
 • ILAC P5:2022 ILAC MRA: Scope and obligations
 • ILAC G19:2022 Modules in a forensic science process

För Swedac ligger fokus på att implementera IAF MD 26 och ILAC G19. Aktiviteter har startat i bägge fallen för att säkerställa att detta sker inom tidsgränserna.

EAs höstschema är kopplat till schemat för ILAC och IAF då ambitionen är att så ofta som möjligt genomföra kommitté- och general assembly-möten innan motsvarande möten i ILAC och IAF. Under perioden maj till september publicerades följande dokument av EA:

 • EA-2/19 INF:2022 List of risks for accreditation processes and operation of national accreditation bodies
 • EA-3/02 M:2022 EA Policy for the accreditation of certification bodies providing certification of PDO, PGI and TSG
 • EA-4/09 Accreditation for sensory testing laboratories
 • EA-6/03 M Accreditation of verification bodies for the purpose of EU ETS directive

För Swedac ligger fokus på att implementera EA-4/09 och EA-6/03. I tillägg har EA publicerat en omfattande serie av interna dokument som ett led i anpassningen till de nya bylaws och articles of association som beslutades 2021.

Nytt från ISO

Två av de standarder som Swedac ackrediterar mot genomgår för närvarande revision. Det handlar om ISO 15189 för medicinska laboratorier och ISO/IEC 17043 för arrangörer av jämförelseprogram. Swedac tror att nya standarder i bägge fallen kommer att publiceras strax före eller strax efter årsskiftet 2022/2023. Swedac kommer därefter att ha tre år på sig att föra över sina ackrediteringar till de nya versionerna. Notera att det innebär att övergångstiden i brukarledet blir kortare då utfärdande av nya beslut förutsätter att en bedömning skett mot de nya kraven.

För närvarande är två andra ackrediteringsstandarder ute på s.k. systematic review hos ISOs medlemmar; ISO/IEC 17020 för kontrollorgan och ISO/IEC 17024 för certifieringsorgan för personer. De nuvarande versionerna är från 2012 och Swedac misstänker att utfallet i bägge fallen kommer att bli revise. I så fall kommer arbetsgrupper att sättas samman för att revidera standarderna. Förmodligen kommer ett sådant revisionsarbete att planeras enligt ett tvåårsschema. Kanske finns då nya standardutgåvor på plats första halvåret 2025.

Nationellt

Under sommaren har Swedac accepterat att certifieringsordning SIS/TS 176 kan användas under ackreditering. SIS/TS 176 benämns ”Certifieringsordning för ledningssystem för Universell utformning, Tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster SS EN 17161:2019”

När det gäller befintliga områden som Swedac ackrediterar inom kan man läsa mer om detta på respektive ämnesområde på hemsidan https://www.swedac.se/amnesomraden/. För områden där ackreditering är under utveckling läs mer på Swedacs webbplats.  https://www.swedac.se/tjanster/ackreditering/utveckling-av-nya-amnesomraden-for-ackreditering/

Här finns en lista över aktuella vägledningar och informationsdokument hos Swedac: https://www.swedac.se/lag-ratt/swedacs-foreskrifter/foreskrifter/