Hoppa till innehållet
Nyheter

Pandemin har visat behov av en starkare samordning av svensk marknadskontroll

På uppdrag av regeringen har Swedac utvärderat hur samordningen mellan berörda marknadskontrollmyndigheter fungerade inom Marknadskontrollrådet och hur marknadskontrollen för dessa myndigheter påverkats av den pågående pandemin. Nu presenteras resultaten liksom behov av och förslag till åtgärder.

Pandemin har visat behov av en starkare samordning av svensk marknadskontroll

– Marknadskontroll handlar ytterst om att vi som medborgare ska kunna vara trygga med att de produkter som säljs på den svenska marknaden är säkra. Vår sektorsindelade och decentraliserade förvaltning innebär behov av en starkare samordning för att fungera optimalt, det har krisen illustrerat. Under pandemin har skyddsutrustning i vården blivit exemplet som visar hur extremt viktig marknadskontroll är, inte minst för tilliten i vårt samhälle, säger Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac. Han tillägger att behovet av en starkare samordning även gäller EU-nivån, men att krisen också i många delar visat på en god anpassningsförmåga i systemet, inte minst när det gäller att utnyttja digitala möjligheter.

Ett led i att förstärka marknadskontroll och samordning av den är EU:s nya förordning om marknadskontroll som ska tillämpas i sin helhet från juli i år. Den innebär förbättrade möjligheter till samordning av marknadskontroll inom EU men även en förstärkning av samordningen i Sverige.

Gränsdragningen mellan produkter och regelverk har varit en av de stora utmaningarna

Swedacs redovisning av uppdraget visar på ett antal utmaningar som marknadskontrollen i Sverige har behövt hantera under året som gått. Kartläggningen visar att kontakterna mellan myndigheter har varit täta under pandemin, inte minst kopplat till produkter som fått särskilt fokus under krisen. Berörda myndigheter har haft en gemensam utmaning i att säkerställa att produkter som exempelvis skyddsutrustning har levt upp till ställda krav, och dialogen om gränsdragningar och ansvar för granskning har varit intensiv.

Porträtt av Anna Holmén
Anna Holmén, jurist på Swedac

– Pandemin har tydliggjort vikten av samordning och kommunikation mellan berörda aktörer, säger Anna Holmén, jurist på Swedac.

Ett förslag för att ytterligare förbättra samordning och kommunikation, vilket Swedac ser behov av för en effektiv krishantering, mellan de svenska myndigheterna är därför att det ska finnas en utpekad kontaktperson för dessa frågor på varje myndighet i Marknadskontrollrådet.

Utredningen ringar in ett behov av förtydliganden av de aktuella regelverken och att inför framtida lagstiftningsarbete se över om gränsdragningen kan förbättras. En annan aspekt att överväga är om det ska finnas inbyggda ventiler för krissituationer i regelverken.

Porträtt på Robin Lundgren
Robin Lundgren, utredare på Swedac.

– Den inre marknaden bygger på gemensamma regelverk och ömsesidiga förtroenden för tillämpningen av dessa. I en kris kan vissa avvikelser bli nödvändiga, men det är viktigt att dessa inte undergräver förtroendet och att det därför sker gemensamma tolkningar av när undantag är tillämpliga och hur de ska tolkas. Så har inte alltid varit fallet under pandemin, säger Robin Lundgren, utredare på Swedac.

En säker nationell förmåga till testning

Swedac pekar också på frågan om behovet av att säkerställa att det finns tillgång till anmälda organ och provningskapacitet för samhällsviktiga produkter, till exempel skyddsutrustning i vården, vilket var något Sverige inte hade vid krisens början.

– Det är inte givet hur man löser detta, men att man behöver lösa det eftersom det tar lång tid att annars skapa en förmåga, är mycket viktigt som en lärdom av pandemin. Därför föreslår vi även en särskild översyn av denna fråga, säger Ulf Hammarström.

Fakta:
Swedac fick i december 2020 i uppdrag av regeringen att utvärdera samordningen av marknadskontroll under pandemin. Uppdraget omfattade även att analysera behovet av åtgärder som kan förbättra samordning och marknadskontroll samt bidra till effektiv marknadskontroll i Sverige och inom EU. Inom ramen för uppdraget har en kartläggning skett dels genom en enkät och dels genom intervjuer med såväl myndigheter som andra aktörer som påverkats av krisen.

Swedacs samordning av den svenska marknadskontrollen sker i stor utsträckning genom Marknadskontrollrådet, där representanter från 17 marknadskontrollmyndigheter samt Tullverket och Kommerskollegium ingår. De marknadskontrollmyndigheter som ingår är Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för press, radio och TV, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Swedac samt Transportstyrelsen. Tullverket ingår som ansvarig för Sveriges yttre gräns och Kommerskollegium som nationell kontaktpunkt för produkter.

Ta del av rapporten i sin helhet här: Swedac REP 21:2