Hoppa till innehållet
Nyheter

Statlig utredning om marknadskontroll

Regeringen har givit Annika Brickman i uppdrag att utreda vilka svenska myndigheter som har marknadskontrollansvar, vilka befogenheter och sanktionsmöjligheter de har samt föreslå eventuella författningsändringar för att skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv marknadskontroll. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

Swedac ansvarar för samordningen av myndigheter med marknadskontrollansvar. Samordningen sker främst genom Marknadskontrollrådet där representanter från 16 statliga marknadskontrollmyndigheter, Kommerskollegium och Tullverket deltar.

Marknadskontrollrådet har länge efterfrågat ett tydligare och mer enhetligt regelverk för att på olika sätt effektivisera marknadskontrollen. I februari 2014 undertecknade alla generaldirektörer för myndigheterna i Marknadskontrollrådet en hemställan till regeringen om att tillsätta en statlig utredning för detta ändamål. Enligt kommittédirektivet ska utredaren

  • kartlägga vilka svenska statliga myndigheter som bedriver marknadskontroll
  • kartlägga i vilken mån och inom vilka sektorer kommunala myndigheter utför marknadskontroll
  • analysera om de olika regelverk som anger marknadskontrollmyndigheter och styr deras marknadskontrollansvar är tydliga och ändamålsenliga
  • kartlägga vilka befogenheter och sanktionsmöjligheter marknadskontrollmyndigheter i Sverige har
  • undersöka hur befogenheter och sanktionsmöjligheter vid marknadskontroll regleras i jämförbara länder,
  • analysera om befintliga befogenheter och sanktionsmöjligheter är lämpliga för att uppnå en ändamålsenlig och resurseffektiv marknadskontroll
  • analysera vilken inverkan skillnader i befogenheter och sanktionsmöjligheter mellan berörda myndigheter har på den marknadskontroll som utförs i Sverige, och
  • lämna de författningsförslag eller förslag på andra åtgärder som det finns anledning till.

Regeringens pressmeddelande

Kommittédirektivet

Marknadskontrollrådets hemställan