Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedac bidrar till flexiblare elsystem

Den 6 april lämnade fyra myndigheter in sina delrapporter till regeringen om främjande av flexibilitet i elsystemet. Renée Hansson, utredare på avdelningen för reglerad mätteknik, berättar här om Swedacs roll i uppdraget.

Elsäkerhetsskåp

Hur ser uppdraget ut?
”Vi är fyra myndigheter, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Swedac, som fått i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet, genom att komma med åtgärdsförslag. Flexibilitet handlar här om  efterfrågeflexibilitet, energilagring och styrning av småskalig elproduktion. Uppdraget är uppdelat på fem deluppdrag som belyser flexibilitet från olika perspektiv.”

Vad är Swedacs roll?
”Min kollega Thomas Franzén och jag har samarbetat med Energimyndigheten i ett deluppdrag om att främja smart styrning av elanvändning. Deluppdraget har fokus på tekniska förutsättningar för en elkund att bidra med flexibilitet med den utrustning som finns eller på sikt kommer att finnas hos en elkund. Swedac bidrar med kompetens kring mätning, en liten men viktig del i hela uppdraget. Myndigheterna ska utifrån de fyra deluppdragen göra en gemensam sammanställning och analys, som ska vara klar den 15 december.”

Vad kan flexibilitet i elnätet innebära?
”Ett sätt att beskriva efterfrågeflexibilitet är att det är en frivillig ändring av efterfrågad elektricitet från elnätet under en kortare eller längre period. Det sker genom att man styr sin elanvändning över tid. Ett exempel är att med elpris styra elanvändning så att det blir en jämnare belastning under ett dygn. Uppvärmning är ett bra exempel och bedöms ha stor potential för flexibilitet. Idag styrs många värmepumpar av temperaturgivare som känner av ändringar i utetemperatur. Om man tar större hänsyn till värmetrögheten i ett hus kan man med bibehållen komfort förflytta elförbrukningen genom att styra värmepumpens elförbrukning till tider på dygnet då det är bättre för belastningen av elsystemet, och därmed billigare.”

Hur har det varit att jobba i uppdraget?
”Att jobba tillsammans med de andra myndigheterna har varit intressant och givande för förståelsen av hur elmarknaden utvecklas och vilka behov som uppstår. Då utvecklingen går snabbt är det värdefullt för oss att vara med i ett tidigt skede. Samtidigt har det varit utmanande då de omgivande regelverken inte är fastställda ännu i de delar som rör behov av mätning.”

Mer om uppdraget finns att läsa på regeringens hemsida.

Här finns rapporten för deluppdrag 4 som Swedac är involverad i.