Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedac sätter ljus på en nedgrävd miljöhjälte – oljeavskiljaren

Vissa miljöhjältar döljer sig bokstavlig talat under jord. Nu lyfter Swedac fram oljeavskiljaren - som med rätt tillsyn - kan bli ett mer effektivt verktyg i svenska kommuners klimatarbete. I ett seminarium nyligen kunde miljöinspektörer från landets alla kommuner ställa sina frågor om oljeavskiljare.

Swedac sätter ljus på en nedgrävd miljöhjälte – oljeavskiljaren

Det finns omkring 40 000 oljeavskiljare i Sverige. Somliga har varit nedgrävda vid den lokala bensinmacken sedan 1960-talet, andra installerades i går. Oavsett vilket ska oljeavskiljare kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de fungerar. Kontroller ska göras minst var sjätte månad och en större kontroll ska göras vart femte år. Nu väljer allt fler verksamheter som har oljeavskiljare att låta kontrollera sina avskiljare av ett företag som är ackrediterat av Swedac.

– De frivilliga kontrollerna är bra av flera skäl, inte minst eftersom de minskar belastningen på landets kommuner som har tillsynsansvar i den här frågan. Vi vill gärna bidra till att fler kommuner blir uppmärksamma på att de här verktygen finns, säger Michael Johansson, enhetschef för fordon och kontroll på Swedac.

I slutet av september arrangerade Swedac ett seminarium om oljeavskiljare och hur de med rätt tillsyn kan bli ett mer effektivt verktyg. Seminariet arrangerades tillsammans med branschorganisationerna STOR och SPT. Drygt 100 miljöinspektörer från hela landet deltog i seminariet. Merparten var på plats, andra deltog via webblänk.

Här är ett axplock av de frågor som ställdes under seminariet. Den sista frågan kom in via mejl. Swedacs experter på området står för svaren.

Hur ofta ska en oljeavskiljare kontrolleras?
Enligt standarden SS-EN 858-2 ska underhåll och kontroll av avskiljaren utföras minst var sjätte månad av erfaren personal. Enligt standarden ska kontrollen journalföras och även omfatta anteckningar om reparationer och haverier. Enligt standarden ska också oljeavskiljare, minst var femte år, kontrolleras i samband med tömning och rengöring.

Vad är det som kontrolleras?
Det är flera punkter som kontrolleras. Bland annat täthet, hållfasthet, inre ytskikt, skicket på inbyggda delar och skicket på eventuella elektriska enheter. Det finns mer detaljerad information på Swedacs webbplats, på sidan som handlar om oljeavskiljare. Branschorganisationerna STOR och SPT har också bra information.

Vilket eller vilka är de vanligaste problemen som brukar upptäckas vid en kontroll av oljeavskiljare?
Oftast är det problem med läckage och skador på komponenter, det förekommer även felmonterade oljeavskiljare.

Det kan vara svårt att kontrollera en oljeavskiljare invändigt. Hur ska det hanteras?
Kontrollera så mycket som är möjligt. Gör en notering i kontrollrapporten om vad som inte har varit möjligt att kontrollera.

Mejlfråga:
Vi har några verksamhetsutövare som har bytt oljeavskiljare efter att 5-års kontrollen och provtagningar har visat att den gamla inte är tillräckligt bra. Trots att de har installerat en ny, klass 1 avskiljare, har utsläppen av olja snarare ökat än minskat. De har utfört alla möjliga undersökningar vad det kan bero på, allt från kemikalieval till rutiner för skötsel och tömning men det blir inte bättre. Har ni några förslag hur vi kan gå vidare i ett sådant fall? Vilka skyldigheter har leverantören av oljeavskiljaren om utsläppskraven inte hålls? Jag har en känsla av att många som säljer oljeavskiljare inte har tillräcklig kunskap kring dimensionering vilket gör att många installerar för små avskiljare. 

Det här är en komplex fråga där det är värt att titta på flera aspekter. För det första har Boverket ansvar för marknadskontroll av byggprodukter och normalt är en ny oljeavskiljare CE-märkt, vilket betyder att den ska möta en rad krav. Om det visar sig att CE- märkningen är baserad på felaktiga uppgifter eller att egenskaper hos produkten är felaktiga så ska marknadskontrollmyndigheten agera.

En annan viktig aspekt är vikten av att leverantören får rätt uppgifter från användaren, när dimensioneringen av oljeavskiljaren ska göras.

Till sist är det också värt att nämna att det i framtiden kan bli möjligt att ackreditera för installationskontroll och dimensionering.

ÖVRIGT

Naturvårdsverket har ett faktablad om oljeavskiljare.