Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedac värd för GD-möte om Sveriges nya strategi för marknadskontroll

Marknadskontrollen inom EU är på väg att förstärkas. Som ett led i detta ska alla medlemsstater till sommaren för första gången ta fram nationella strategier för marknadskontroll. Swedac har i uppdrag att ta fram ett förslag till Sveriges strategi. Nu ska generaldirektörerna för de berörda myndigheterna diskutera strategin för att lämna ett gemensamt förslag till regeringen.

illustration med prickar i olika färger i en cirkel

Marknadskontroll syftar till att säkerställa att de produkter som finns på marknaden uppfyller de krav som ställs för att skydda konsumenter men även säkerställa lika konkurrensvillkor för näringslivet. För de produkter som omfattas av harmoniserade EU-regler gäller EU:s marknadskontrollförordning sedan den 16 juli 2021. En nyhet i förordningen är att alla medlemsstater ska ta fram en nationell strategi för marknadskontroll. I mitten av juli ska samtliga medlemsstater vara klara med sina nationella strategier och även meddela dem till Europeiska kommissionen. I Sverige har Swedac rollen som centralt samordningskontor för de myndigheter som berörs av EU:s marknadskontrollförordning. Den 20 januari ska generaldirektörerna för de berörda myndigheterna diskutera den nationella strategin.
– Viktigast på dagordningen är att uppnå en gemensam syn på prioriteringarna de kommande åren för att stärka den svenska marknadskontrollen, säger Ulf Hammarström, generaldirektör på Swedac och värd för mötet.

Porträtt på Ulf Hammarström
Ulf Hammarström, generaldirektör på Swedac.

Den nationella strategin ska beslutas av den svenska regeringen innan den lämnas över till Europeiska kommissionen i juli. Framöver ska en ny nationell strategi tas fram minst vart fjärde år, ett arbete som Swedac har i uppdrag att samordna och lägga fram förslag till.
– Att medlemsstaterna arbetar mer samordnat med marknadskontroll är positivt både för konsumenter och för företag. Målet är att produkter ska bli säkrare och att företagen ska kunna verka på lika villkor. Marknadskontrollen behöver revideras med jämna mellanrum för att fortsätta att vara effektiv, säger Ulf Hammarström.

Läs mer om regeringens uppdrag till Swedac vad gäller marknadskontroll här.

Fakta

Marknadskontroll innebär kontroll av produkter som sker enligt harmoniserad unionslagstiftning efter att produkterna släppts ut på marknaden. Begreppet marknadskontroll omfattar även viss förebyggande verksamhet, såsom informationsgivning till ekonomiska aktörer och erfarenhetsutbyte.

Förutsättningarna för marknadskontroll ändras allt eftersom omvärlden förändras. Utvecklingen inom exempelvis digitaliserings- och handelsområdet förändras i allt snabbare takt och ger upphov till nya handels- och konsumtionsmönster. E-handel skapar nya möjligheter för ekonomiska aktörer att tillhandahålla produkter på en global marknad och på så sätt nå ut till fler konsumenter. Återkommande kontroll av marknadsplatser online visar att majoriteten av de produkter man valt att kontrollera brister i efterlevnad av grundläggande krav om hälsa, säkerhet och miljö. I vissa fall har de kontrollerade varorna visat sig vara direkt farliga att använda med risk för skada på person och egendom. Detta är en av flera utmaningar som marknadskontrollen måste hantera.