Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedacs nya avgifter inom ackreditering – FAQ

Swedac förändrar myndighetens modell för att ta ut avgifter inom ackreditering. Omställningen genomförs i steg med start under 2023.
Läs om bakgrunden till beslutet, hur den nya modellen påverkar avgiftsnivåerna och tidplanen framåt.

Nya avgifter ackreditering

Med start i januari 2023 börjar Swedacs att ta ut avgifter enligt en ny modell.
– Att modellen för avgifter behöver förändras har stått klart sedan en tid. Nuvarande modell har varit i bruk sedan 2017 och har tyvärr visat sig ha vissa brister. Den täcker inte myndighetens kostnader och  öppnar bland annat möjligheter att kraftigt minska sin avgift genom att göra organisatoriska förändringar utan att detta minskar Swedacs arbetsinsats. Ett annat syfte är att göra modellen lättare att förstå och att tillämpa, säger Håkan Pettersson, avdelningschef för myndighetsutveckling och service på Swedac.

Under hösten har det team som arbetat med förändringen av Swedacs avgiftsmodell haft en rad dialogmöten med dem som berörs.
– Dialogen har varit konstruktiv. Nu har vi landat i hur förändringen ska genomföras. Framför allt har vi tagit hänsyn till att vi är sent på året och att de flesta verksamheter har gjort sin budgetering inför nästa år. Därför blir 2023 ett omställningsår där avgifterna börjar förändras. Därefter arbetar vi med fortsatta höjningar i steg fram till 2026, säger Håkan Pettersson.

Vem berörs?
Alla verksamheter som har en ackreditering berörs. Det finns två kategorier av verksamheter, de som omfattas av fast prissättning och de som omfattas av individuell prissättning. De flesta företag, omkring 700, som har fast prissättning behöver planera för en förändring av avgiften med 5 procent. Övriga omkring 300 företag med fast prissättning behöver planera för en förändring av avgiften upp till 20 procent. De företag som har individuell prissättning, omkring 450 företag, ska räkna med en förändring på maximalt 16 procent under 2023. De verksamheter med individuell prissättning som inte når upp till sin slutgiltiga avgiftsnivå under 2023 får stegvisa förändringar även under 2024 och som längst fram till och med 2026.

Varför förändras avgifterna?
2017 införde Swedac nuvarande avgiftsmodell. Efter fyra år och en full ackrediteringscykel kan myndigheten konstatera att nuvarande modell har brister som leder till att den inte ger en korrekt kostnadstäckning. Modellen medger bland annat att ackrediterade verksamheter genom att ändra sin organisationsstruktur kan sänka sin avgift utan att Swedacs arbetsinsats minskar. Samtidigt har Swedac under 2021 och 2022 avstått från att höja avgifter för att underlätta för företag i samband med pandemin. Under 2022 har myndigheten utarbetat en ny avgiftsmodell som ska ge full kostnadstäckning samt en korrektare avgiftssättning per verksamhet och kund. Principer för modellen är transparens, enkelhet, förutsägbarhet och att respektive verksamhet ska uppnå full kostnadstäckning.

När sker förändringen?
För de företag som har så kallad fast avgift och vars avgift förändras med maximalt 20 procent genomförs förändringen direkt under 2023. För företag med förändringar som är större än 20 procent genomförs förändringen under två år. För de cirka 450 verksamheter som berörs av individuell avgift sker infasningen av den nya modellen på ett sådant sätt att förändringen i årsavgift för 2023 blir maximalt 16 procent utifrån den aktuella ackrediteringsomfattning per 1 januari 2023.

Från och med 2024 fortsätter infasningen av den nya avgiftsmodellen i en instegstrappa och de verksamheter som inte nådde sin korrekta avgiftsnivå under 2023 får en fortsatt förändrad avgift i steg som längst till och med 2026.

Vart vänder sig den som vill ha mer information?
Mejla till avgifter@swedac.se.