Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedacs roll att kvalitetssäkra bilbesiktningen bekräftad i Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen presenterade i dag sin rapport ”Omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon”. Swedacs roll som kvalitetssäkrare av bilbesiktning bekräftas i rapporten och myndigheten planerar nu för fortsatt förbättringsarbete med rapportens slutsatser som grund.
– Vi ser fram emot dialog med både Transportstyrelsen och besiktningsföretagen om hur vi bäst utvecklar vårt gemensamma samhällsuppdrag vidare, säger Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac.

Swedacs roll att kvalitetssäkra bilbesiktningen bekräftad i Riksrevisionens granskning

Det har gått tio år sedan marknaden för fordonsbesiktning privatiserades i Sverige. Tidigare utfördes all personbilskontroll av det statliga monopolföretaget Svensk Bilprovning, vid omkring 200 besiktningsstationer. I dag finns en dryg handfull större företag som utför fordonskontroll, och en handfull mindre företag, som tillsammans besiktigar vid fler än 500 stationer. Riksdagens syfte med omregleringen var bland annat att skapa större valfrihet för konsumenten, ökat entreprenörskap i branschen samt konkurrenskraftiga priser. Kraven på hög kvalitet och tillförlitlighet skulle säkras genom ackreditering, med Swedac som ansvarig myndighet.  Nu har Riksrevisionen granskat omregleringens effekter med fokus på om syftet med privatiseringen uppnåddes. Transportstyrelsen tillsammans med Swedac, som är de myndigheter som är involverade i fordonsbesiktning, har granskats.

– Swedac välkomnar revisionen. Revision är kärnan i den verksamhet vi på Swedac själva bedriver, självklart ser vi nyttan med detta och kommer att använda Riksrevisionens rapport i det fortsatta arbetet och dialogen med övriga aktörer, säger Michael Johansson, enhetschef för fordon och kontroll på Swedac.

Swedacs arbete beskrivs som ändamålsenligt och anpassat till nya krav

Riksrevisionens rapport pekar på att tillgängligheten och valfriheten för konsumenten generellt sett har ökat. Däremot har priserna för besiktning ökat mer än konsumentprisindex. Rapporten nämner också att andelen underkända fordon minskar generellt, medan antalet klagomål från fordonsägare ökar.
Vad gäller Swedac framhåller Riksrevisionens rapport att myndigheten arbetar ändamålsenligt, inte minst lyfts myndighetens arbete med att anpassa ackrediteringsprocessen till nya förutsättningar fram som något positivt.

– Swedacs fokus har hela tiden varit att leverera kvalitetssäkring och för att nå dit krävs förmåga till anpassning när förutsättningar förändras. Riksrevisionens rapport ser vi som ett kvitto på att ackreditering är ett fungerade verktyg för kvalitetssäkring, säger Michael Johansson.

Delad data på listan över förbättringsförslag

Riksrevisionens rapport pekar också på möjligheter till fortsatta förbättringar. Bland annat lyfts möjligheten att dela data mellan Transportstyrelsen och Swedac fram som ett potentiellt utvecklingsområde.

– Vi delar Riksrevisionens syn. Från Swedacs håll ser vi att bättre tillgång till data från Transportstyrelsen skulle bidra till att vi kan göra bättre riskbedömningar och på så sätt optimera våra förutsättningar att arbeta effektivt. Med mer data kan vi rikta vår tillsyn mot de aktörer och områden där vi ser störst behov, säger Michael Johansson.

Riksrevisionen har även lyft frågan om vandelsprövning och föreslår bland annat att fordonslagen ska ändras så att den så kallade vandelsprövning som i dag görs på vissa befattningshavare hos besiktningsföretagen ska omfatta hela styrelsen och att en uppföljning av prövningen ska göras.

– Förtroendet för besiktningsbranschen är viktigt och en utökad vandelsprövning kan bidra till det. Vi ska se över hur vi kan bidra ytterligare till detta genom uppföljning i samband med tillsyn i väntan på en eventuell regeländring, säger Michael Johansson.

Läs rapporten i sin helhet här: Omregleringen Av Besiktningsmarknaden För Fordon RiR 2021 11

FAQ – Swedacs roll i fordonsbesiktning

Vilken är Swedacs roll i fordonsbesiktning?
Swedacs uppdrag är utöva tillsyn över besiktningsföretagen. Det innebär att Swedac granskar, godkänner och följer upp att besiktningsföretagen har den kunskap och de rutiner som krävs för att kunna utföra fordonsbesiktning. Däremot har Swedac ingen påverkan på utfallet av enskilda besiktningar som besiktningsföretagen utför.

Vilken typ av information om fordonsbesiktning kan jag hitta hos Swedac?
Myndigheten har information om vilka stationer som har en ackreditering och därmed är godkända som besiktningsställen. Via Swedacs webbplats finns en sökfunktion där stationerna går att hitta sorterat på län och kommun. Det är till stationerna du som privatperson ska höra av dig för att boka besiktning. Det är en vanlig missuppfattning att Swedac kan boka tider, så är det alltså inte.

Vilket regelverk bygger Swedacs arbete med fordonsbesiktning på?
Det svenska systemet för fordonsbesiktning regleras bland annat av fordonslagen och Transportstyrelsens föreskrifter. Det är Transportstyrelsen som är föreskrivande myndighet.
Swedacs arbete styrs också av internationella regler och standarder för ackreditering.

Kan Swedac ändra ett besiktningsutfall?
Nej. Swedacs ansvar är att utöva tillsyn av besiktningsföretagen. Myndigheten bedömer till exempel om besiktningsföretagen har rätt kompetens, men har inte mandat att överpröva utfallet av enskilda besiktningar.

Vart vänder sig en medborgare som är missnöjd med en besiktning?
Vänd dig tillbaka till företaget som utfört besiktningen för att få en ny bedömning. Företagen ska ha en rutin för klagomål, det är en viktig del i deras kvalitetsarbete. Att en rutin för klagomål finns är också något som Swedac följer upp hos besiktningsföretagen. Upplever du att ditt klagomål inte tas om hand på ett rimligt sätt är nästa steg att upprätta ett klagomål hos Swedac. Myndigheten utreder då klagomålet för att säkerställa att besiktningsföretaget fortfarande uppfyller kraven för ackreditering. Beroende på utfallet av utredningen kan tillsynsåtgärder bli aktuellt, eller om bristerna är mycket allvarliga, ett återkallande av ackrediteringen.

Hur kan det komma sig att mina bromsbelägg godkänns i besiktning ena dagen men behöver bytas hos verkstaden i morgon?
Besiktningsföretag och verkstäder har olika tidsperspektiv. Besiktningen ser till att bilens prestanda ligger på en godkänd nivå vid det tillfälle besiktningen sker. Besiktningsföretaget gör alltså en bedömning av hur bilens bromsbelägg ser ut den dagen. En verkstad har ett delvis annat perspektiv. Verkstaden tittar på i vilket skick bilen är för stunden och baserat på det – hur bilens prestanda lär utvecklas framöver. Förenklat kan man säga att verkstaden vid en årlig service ställer frågan: Håller bromsbeläggen ett år till? Om svaret är nej rekommenderas ett byte.

Vad krävs för att arbeta på en station för fordonsbesiktning?
Den tekniker som utför fordonsbesiktning måste vara personcertifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Sedan krävs också, enligt lag, att den station som teknikern arbetar vid är ackrediterad.

 

Syntolkning av infografik

Ansvaret för bilen

Hur många personbilar finns det i Sverige?
Fler än 5 miljoner fordon

Hur många besiktningsstationer finns i Sverige?
557 stycken

Du som fordonsägare har ansvar för:
Att ditt fordon är säkert och lämpligt för trafik. Det innebär exempelvis att se till att fordonet blir besiktigat i rätt tid.

Kraven på besiktningsföretagen:

  • För att utföra fordonsbesiktning måste de tekniker som utför besiktningar vara certifierade.
  • De företag som besiktigar måste dessutom vara ackrediterade. Både tekniker och företag kontrolleras regelbundet.

Ackrediterande verkstäder:

  • Även verkstäder kan vara ackrediterade. I Sverige finns drygt 700 ackrediterade fordonsverkstäder.
  • Dessa verkstäder har behörighet att släcka så kallade tvåor, anmärkningar vid kontrollbesiktning som kräver efterkontroll.

Swedacs roll:
Swedac är Sveriges ackrediteringsmyndighet. Myndigheten ackrediterar bland annat företag som utför fordonsbesiktning. Det innebär att myndigheten gör bedömningar av besiktningsföretagens kompetens och rutiner. Även verkstäder kan ackrediteras.

Läs mer på swedac.se