Hoppa till innehållet
Tjänster

En viktig del i att säkerställa att produkter som finns på marknaden är säkra och uppfyller aktuella krav är den kontroll som utförs av ett anmält eller utsett organ. Detta gäller bland annat produkter som byggprodukter, elprodukter, mätinstrument och leksaker. I vissa fall leder kontrollen till att produkterna ska märkas med CE-märkningen. Här nedan beskriver vi hur detta går till.

Anmälda och utsedda organ

Anmälda organ

Anmälda organ (Notified Bodies på engelska) är oberoende företag som, i vissa fall, på uppdrag av en tillverkare kontrollerar att produkter uppfyller ställda krav på till exempel säkerhet innan de släpps ut på marknaden. Detta sker genom provning, kontroll och certifiering.

Namnet anmälda organ kommer från att medlemslandet som de arbetar i ska anmäla företaget som godkänts till EU-kommissionen. En förteckning över alla anmälda organ som arbetar inom EU finns i Europeiska kommissionens publika databas Nando.

Swedac är den nationella anmälande myndigheten i Sverige. Detta innebär att vi gör en bedömning av om företag som vill bli anmälda uppfyller kraven. Detta gör vi efter samråd med berörda myndigheter. Swedac utför också tillsyn över de anmälda organen.

Information om de ansvariga myndigheterna finner du samlat på Marknadskontrollrådets webbplats.

 

Information till den som vill bli anmält organ

 

1. Ansöka om anmälan

Det företag som vill bli anmält organ ansöker på en ansökningsblankett. Ett beslut om ackreditering i anmälningssyfte ska skickas med som bilaga.

2. Besluta om anmälan

Den anmälande myndigheten fattar beslut om anmälan inom cirka en månad. Detta förutsätter att ansökan är komplett. Beslutet skickas till företaget som har ansökt. En kopia på beslutet skickas också för kännedom till den ansvarige myndigheten.

3. Anmäla till Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna

När den anmälande myndigheten har fattat beslut om anmälan anmäler vi företaget till EU-kommissionen. Kommissionen bekräftar och meddelar i sin tur anmälan till de övriga medlemsstaterna. Kommissionens handläggningstid är normalt inte längre än tre veckor.

Det är först när en anmälan är publicerad i Nando som företaget får arbeta som anmält organ.

Här hittar du vilka områden du kan bli anmält organ för

 

Rättsakt

Nr

Rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle 92/42/EEG
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av den 8 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus 2000/14/EG
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG 2006/42/EG
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet 2009/48/EG
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar 2010/35/EU
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter (EU) nr 305/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni 2013 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar 2013/29/EU
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG 2013/53/EU
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk 2014/28/EU
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl 2014/29/EU
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar 2014/31/EU
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument 2014/32/EU
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar 2014/33/EU
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar 2014/34/EU
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning 2014/53/EU
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar 2014/68/EU
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin utrustning 2014/90/EU
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar (EU) 2016/424
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (EU) 2016/426
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (EU) 2016/797
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 av den 5 juni 2019 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter (EU) 2019/1009
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 av den 12 mars 2019 om obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem (EU) 2019/945

 

Utsedda organ

Utsedda organ provar och certifierar produkter som ska släppas ut på marknaden i länder utanför EU som har ingått avtal med EU. Dessa avtal kallas till exempel Mutual Recognition Agreements (MRA) och Free Trade Agreements (FTA). Avtalen talar om vad som krävs för att provningsrapporter, intyg och certifikat ska kunna godkännas mellan EU och det andra landet. Detta gör att en tillverkare inom EU som vill exportera sina produkter till ett land utanför EU kan låta ett utsett organ i sitt hemland prova och certifiera produkterna. Produkterna provas och certifieras då mot det regelverk som gäller i det land som produkterna ska exporteras till.
Ett företag som vill bli ett utsett organ måste uppfylla de krav på kompetens som framgår av lagstiftningen i det land som EU har ett avtal med.
En förteckning av gällande avtal och vilka utsedda organ som anmälts av EU:s medlemsstater hittas i databasen Nando.