Hoppa till innehållet
Tjänster

En viktig del i att säkerställa att produkter som finns på marknaden är säkra och uppfyller aktuella krav är den kontroll som utförs av ett anmält eller utsett organ. Detta gäller bland annat produkter som byggprodukter, elprodukter, mätinstrument och leksaker. I vissa fall leder kontrollen till att produkterna ska märkas med CE-märkningen. Här nedan beskriver vi hur detta går till.

Anmälda och utsedda organ

Anmälda organ

Anmälda organ (Notified Bodies på engelska) är oberoende företag som kontrollerar att tillverkare av produkter säkerställer att produkterna uppfyller EU:s regler. Detta sker genom provning, kontroll och certifiering.

Namnet anmälda organ kommer från att medlemslandet som de arbetar i ska anmäla företaget som godkänts till EU-kommissionen. En förteckning över alla anmälda organ som arbetar inom EU finns i Europeiska kommissionens publika databas Nando.

Swedac är den nationella anmälande myndigheten i Sverige. Detta innebär att vi gör en bedömning av om företag som vill bli anmälda uppfyller kraven. Detta gör vi efter samråd med berörda myndigheter. Swedac utför också tillsyn över de anmälda organen.

Information om de ansvariga myndigheterna finner du samlat på Marknadskontrollrådets webbplats.

 

Information till den som vill bli anmält organ

 

1. Ansöka om anmälan

Det företag som vill bli anmält organ ansöker på en ansökningsblankett. Ett beslut om ackreditering i anmälningssyfte ska skickas med som bilaga.

2. Besluta om anmälan

Den anmälande myndigheten fattar beslut om anmälan inom cirka en månad. Detta förutsätter att ansökan är komplett. Beslutet skickas till företaget som har ansökt. En kopia på beslutet skickas också för kännedom till den ansvarige myndigheten.

3. Anmäla till Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna

När den anmälande myndigheten har fattat beslut om anmälan anmäler vi företaget till EU-kommissionen. Kommissionen bekräftar och meddelar i sin tur anmälan till de övriga medlemsstaterna. Kommissionens handläggningstid är normalt inte längre än tre veckor.

Det är först när en anmälan är publicerad i Nando som företaget får arbeta som anmält organ.

 

Utsedda organ

Utsedda organ provar och certifierar produkter som ska släppas ut på marknaden i länder utanför EU som har ingått avtal med EU. Dessa avtal kallas till exempel Mutual Recognition Agreements (MRA) och Free Trade Agreements (FTA). Avtalen talar om vad som krävs för att provningsrapporter, intyg och certifikat ska kunna godkännas mellan EU och det andra landet. Detta gör att en tillverkare inom EU som vill exportera sina produkter till ett land utanför EU kan låta ett utsett organ i sitt hemland prova och certifiera produkterna. Produkterna provas och certifieras då mot det regelverk som gäller i det land som produkterna ska exporteras till.
Ett företag som vill bli ett utsett organ måste uppfylla de krav på kompetens som framgår av lagstiftningen i det land som EU har ett avtal med.
En förteckning av gällande avtal och vilka utsedda organ som anmälts av EU:s medlemsstater hittas i databasen Nando.