Hoppa till innehållet
Tjänster

I Sverige har ett stort antal statliga och kommunala myndigheter ett marknadskontrollansvar och Swedac ansvarar för samordningen.

Samordning av marknadskontroll

Marknadskontroll syftar till att säkerställa hälsa, säkerhet, konsumentskydd och att motverka snedvriden konkurrens mellan företag.

Trots att endast säkra produkter får säljas på marknaden påträffas ibland farliga produkter. Marknadskontroll innebär att ansvarig myndighet kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är märkta och provade enligt regelverket.

Ansvarig myndighet ska vidta åtgärder mot de aktörer vars produkter inte uppfyller de legala krav som ställs. Åtgärder som kan bli aktuella är till exempel försäljningsförbud, tillbakadragande av produkter från marknaden, återkallelse eller böter.

I Sverige har ett stort antal statliga och kommunala myndigheter ett sådant marknadskontrollansvar och Swedac, som är centralt samordningskontor för marknadskontroll, ansvarar för samordningen. Samordningen sker främst genom Marknadskontrollrådet där representanter från 16 statliga marknadskontrollmyndigheter, Kommerskollegium och Tullverket deltar. Swedac ansvarar även för rådets ordförandeskap och sekretariat.

Marknadskontroll kan ske i form av planerade kontroller hos tillverkare, importörer eller återförsäljare eller som reaktioner på rapporterade olyckor, klagomål från allmänheten eller varningar från myndigheter i andra länder.

Med tanke på den snabba produktutvecklingen och den stora mängden produkter som tillhandahålls på marknaden är det omöjligt att kontrollera alla produkter. Därför sker marknadskontroll i form av stickprov efter riskbedömning.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion.

 

 

 

 

 

 

Läs mer om marknadskontroll på marknadskontroll.se.