Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedac informerar angående brexit

Swedac informerar om hur brexit påverkar anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare.

Från och med 1 januari 2021 är Storbritannien inte längre en del av EUs inre marknad och tullunion.

Ett nytt avtal gäller mellan EU-kommissionen och Storbritannien sedan dess.

Brexit i korthet:

  • EU godkänner inte längre certifikat utfärdade av UKAS där EUs lagstiftning kräver att bedömning av överensstämmelse har utförts av ett nationellt ackrediteringsorgan inom EU.
  • Den europeiska samarbetsorganisationen för ackrediteringsorgan (EA) har bekräftat att Storbritanniens ackrediteringsorgan, United Kingdom Accreditation Service, (UKAS) kommer att fortsätta vara medlem i EA ackrediteringar utfärdade av UKAS kommer därför till viss del fortsatt att vara giltiga.
  • Brittiska anmälda organ förlorar sin status som anmälda organ.
  • Tillverkare som anlitat brittiska anmälda organ behöver vända sig till anmälda organ i ett annat EU-land.
  • Tillverkare måste säkerställa att de har certifikat från ett anmält organ i ett EU-land för produkter som släpps ut på marknaden efter Storbritanniens utträde.
  • Mätinstrument som omfattas av EU-direktiv med certifikat utfärdat av ett anmält organ i Storbritannien och som tagits i bruk före utträdet får fortsätta att användas efter datum för utträdet.
  • UKCA-märkningen ska ersätta CE-märkning för samtliga produkter på den brittiska marknaden.
  • Om en produkt är certifierad av ett anmält organ i Nordirland, ska angivelsen ”UK(NI)” anbringas bredvid CE-märkningen eller annan tillämplig överensstämmelsemärkning. Denna tydliga märkning gör det möjligt att identifiera produkter som lagligen kan släppas ut på marknaden i Nordirland, men inte i EU.

Vad innebär brexit för anmälda organ?

EU:s regler innebär att tillverkare är fullt ansvariga för de produkter de sätter på marknaden, utan några förhandsgodkännanden från nationella myndigheter. För att visa att de grundläggande kraven är uppfyllda är tillverkaren skyldig att genomföra ett förfarande för bedömning av överensstämmelse. Ett antal fördefinierade förfaranden (s.k. moduler) står till lagstiftarens förfogande vid utarbetande av lagstiftningen och lagstiftaren väljer de förfaranden som bedöms relevanta för den aktuella produktkategorin. Vissa förfaranden kan tillverkaren genomföra helt på egen hand medan andra kräver att tillverkaren anlitar ett oberoende tredjepartsorgan. De tredjepartsorgan som har behörighet att utföra dessa uppgifter anmäls av medlemsstaterna till kommissionen och kallas följaktligen anmälda organ.
I och med att EU-lagstiftningen förutsätter ett öppet system för provning och kontroll kan tillverkare anlita ett anmält organ från vilket EU-land som helst. Att Storbritannien lämnar EU innebär att de anmälda organ som idag är etablerade i Storbritannien förlorar sin status som anmälda organ. Tillverkare av nya produkter behöver därmed vända sig till anmälda organ inom ett EU-land för att få sina produkter bedömda i enlighet med den harmoniserade produktlagstiftningen.

Tillverkare måste ha ansökt om ett nytt certifikat som har utfärdats av ett anmält organ i EU. Det motsvarande intyget från det anmälda organet i Storbritannien ska överföras till ett anmält organ i EU som då tar över ansvaret för certifikatet. Det senare bygger på att det finns avtal eller överenskommelser mellan dessa anmälda organ. Bakgrunden är att ett anmält organ måste vara etablerat inom en medlemsstats territorium samt stå under övervakning av medlemsstaten.

När ett certifikat har överförts måste både EU-försäkran om överensstämmelse (som upprättas av tillverkaren) och certifikatet från det anmälda organet uppdateras så att de speglar förändringen. Handlingarna kommer att behöva innehålla uppgift om att det nu är ett anmält organ i EU som har ansvaret för certifikatet. De måste också innehålla kontaktuppgifter/identifikationsnummer till både det tidigare anmälda organet i Storbritannien och det nya anmälda organet i EU.

Om produktdokumentationen är korrekt behöver det anmälda organets nummer inte ändras för produkter som redan har släppts ut på marknaden i EU eller i Storbritannien eller som har tillverkats innan certifikatet överfördes och ännu inte släppts ut på marknaden i EU eller i Storbritannien. Däremot ska produkter som tillverkats efter att certifikatet har överförts vara märkta med det nya anmälda organets nummer. Det brittiska anmälda organets nummer ska härefter inte användas

Särskilt om tekniska bedömningsorgan för byggprodukter

Tekniska bedömningsorgan etablerade i Storbritannien finns listade i UKMCAB databas. Dessa brittiska bedömningsorgan utför bedömningar av byggprodukter för den brittiska marknaden.

Särskilt om mätinstrument i bruk

Tillverkare måste, som nämnts ovan, säkerställa att de har certifikat från ett anmält organ i ett EU-land för produkter som släpps ut på marknaden. Mätinstrument som omfattas av EU-direktiv med certifikat utfärdat av ett anmält organ i Storbritannien och som tagits i bruk före utträdet får fortsätta att användas efter datum för utträdet.

 

Vad kan brexit innebära för ackrediterade organ?

Storbritanniens ackrediteringsorgan, UKAS, har upphört att vara ett nationellt ackrediteringsorgan i den mening som avses i förordning (EG) nr 765/2008[1]. Från och med den 1 januari 2021 betraktas deras ackrediteringsintyg inte längre som ackreditering i den mening som avses i förordning (EG) nr 765/2008. EU godkänner därför inte längre certifikat utfärdade av UKAS där EUs lagstiftning kräver att bedömning av överensstämmelse har utförts av ett nationellt ackrediteringsorgan inom EU. UKAS är fortsatt medlem i den europeiska samarbetsorganisationen för ackrediteringsorgan, EA.

UKAS är dessutom en avtalsslutande part till de globala samarbetsorganisationerna för ackrediteringsorgan, ILAC och IAF, och är därmed en del i den globala ömsesidiga överenskommelsen att erkänna varandras ackrediteringar. Allt enligt principen ”Accredited Once, Accepted Everywhere”. Certifieringar, kalibreringar, kontroller, provningar och verifieringar som utförts av ett organ ackrediterat av UKAS kommer alltjämt att vara giltiga i Sverige och inom övriga stater som är signatärer till avtal i de globala samarbetsorganisationerna för ackreditering (ILACs MRA-avtal och IAFs MLA-avtal).

Vad innebär brexit för produkter som ska exporteras till Storbritannien (England, Skottland och Wales)?

Storbritannien (England, Skottland och Wales) har infört ett eget system för bedömning av överensstämmelse för produkter som ska släppas ut på den brittiska marknaden, UKCA-märkning.

Läs mer här om vad som gäller för just dina produkter:
Guidance – Using the UKCA marking
Placing manufactured goods on the market in Great Britain

Särskilt om Nordirland

Den 1 januari 2021 trädde protokollet om Irland och Nordirland i kraft för att undvika en hård gräns på ön Irland. Så länge protokollet är giltigt kommer Nordirland att omfattas av EUs regler för att släppa ut produkter på marknaden. UKNI-märkningen är en ny märkning för produkter som placeras på marknaden i Nordirland och som har gått igenom obligatorisk bedömning av överensstämmelse som har utförts av ett brittiskt organ. UKNI-märket kan aldrig användas separat utan endast tillsammans med ett CE-märke. Produkter med både CE-märkning och UKNI-märkning kan inte släppas ut på EU-marknaden.

För mer information om UKNI-märkning, läs Placing manufactured goods on the market in Northern Ireland.

Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen.

Bra länkar:

Rapporter från Swedac:
Brexit och tekniska regler för varor. (2017/2226)

Information från andra myndigheter:
Myndigheter i Marknadskontrollrådet informerar om Brexit

Läkemedelsverket informerar angående Brexit

Businesses given more time to apply new product safety marking

Storbritannien – avtalet med EU efter brexit

Artiklar i media:
Brittiska anmälda organ förlorar status vid Brexit (24 juni 2019)

Brexitchecklista:
Brexitchecklista för företag verksamma i EU

[1] 1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.