Cisterner

Den som har en cistern ansvarar för att cisternen inte påverkar miljön, exempelvis genom läckage.

Cisterner

Det finns många olika slags cisterner i Sverige, exempelvis villacisterner, gårdscisterner eller lösa behållare.

Cisterner och oljetankar som innehåller brandfarliga vätskor ska besiktas regelbundet. Swedac ackrediterar de kontrollorganisationer som ska utföra besiktningen. Bedömning vid ackreditering av kontrollorgan för cisterner och oljetankar sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndigheter.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
  • MSBFS 2014:5, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor
  • MSBFS 2018:3, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
  • NFS 2003:24, Kungörelse med föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.
Krav för ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
  • MSBFS 2014:5, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor
  • MSBFS 2018:3, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
  • NFS 2003:24, Kungörelse med föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.
Metoder för bedömning av överensstämmelse
  • MSBFS 2014:5, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor
  • MSBFS 2018:3, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
  • NFS 2003:24, Kungörelse med föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.