Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Cisterner

Den som har en cistern ansvarar för att cisternen inte påverkar miljön, exempelvis genom läckage.

Cisterner

Det finns många olika slags cisterner i Sverige, exempelvis villacisterner, gårdscisterner eller lösa behållare.

Cisterner och oljetankar som innehåller brandfarliga vätskor ska kontrolleras regelbundet. Swedac ackrediterar de kontrollorganisationer som ska utföra kontrollen. Bedömning vid ackreditering av kontrollorgan för cisterner och oljetankar sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndigheter.

Sekundärt skydd

Krav på sekundärt skydd vid hantering av brandfarliga vätskor, samt kontroll av dessa skydd inom vattenskyddsområden regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor; NFS 2021:10.

En vägledning för området finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Sekundära skydd ska kontrolleras regelbundet. Swedac ackrediterar de kontrollorganisationer som ska utföra kontrollen. Bedömning vid ackreditering av kontrollorgan sekundära skydd sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020.
Naturvårdsverket är föreskrivande för området men det finns även kopplingar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om Cisterner och rörledningar MSBFS 2018:3.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla.