Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Elmätare

Elmätare används bland annat för att elnätsföretagen ska kunna räkna ut hur mycket elenergi konsumenterna använder.

Swedac är den myndighet som har ansvar för regler om de elmätare som elnätsföretagen har placerat hos konsumenterna.

Syftet med Swedacs regler är att övervaka att elnätsföretagen mäter på ett korrekt sätt. I praktiken innebär detta att elnätsföretagen ska se till att använda elmätare som uppfyller föreskrivna krav och också se till att mätarna fortsätter att mäta rätt även efter att de har tagits i bruk. Elmätare ska därför kontrolleras regelbundet. Sådana kontroller kan utföras av ackrediterade kontrollorgan.

Kontrollorgan och anmälda organ

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som ska anlitas för återkommande kontroll av elmätare i drift. Ackrediterade kontrollorgan ska uppfylla kraven i standarden ISO/IEC 17020:2012.

Swedac ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ. Swedac har genomfört direktivets regler för anmälda organ genom föreskrifter STAFS 2015:6. Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Krav på användare av elmätare

Swedacs regelverk omfattar alla mätare som används för mätning för annans räkning i koncessionspliktigt nät, för certifikatberättigande elproduktion utanför koncessionspliktigt nät samt mätare som används för mätning i bostadslägenheter inom en byggnad.

Elmätare omfattas av ett EG-direktiv (2004/22/EG) om mätinstrument (MID). I Sverige valde man att implementera de gemensamma europiska kraven och begränsa dem till elmätare upp till och med 63A.

Följande föreskrifter är baserade på Mätinstrumentdirektivet och innehåller bestämmelserna om tekniska krav på elmätaren upp till och med 63 A:

 • STAFS 2016:1 om mätinstrument
 • STAFS 2016:4 om mätare för aktiv elenergi

I 3 och 4 §§ i STAFS 2016:4 specificeras de svenska kraven på elmätarnas noggrannhet, att de skall vara konstruerade för kondenserande fuktighet och att de skall klara temperaturer mellan 70 °C och -40 °C. Detta har elnätsföretagen informerats om i separat informationsmeddelande i maj 2019.

För övriga mätsystem gäller nationella regler.

Nedanstående föreskrift omfattar alla mätsystem och innehåller bestämmelser om mätvärdesregistrering samt återkommande kontroll av mätsystem kategori 2-5:

 • STAFS 2009:8 om mätsystem för mätning av överförd el

Nedanstående föreskrift omfattar endast elmätare i kategori 1 upp till och med 63A. Den innehåller bestämmelser om hur nätkoncessionshavare och innehavare av produktionsanläggningarna ska säkerställa att mätare uppfyller krav genom återkommande kontroll.

 • STAFS 2009:9 om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi

Som användare av elmätare ska man se till att:

 • Använda godkända mätare och mätsystem enligt STAFS 2016:1, 2016:4 och 2009:8
 • Uppfylla krav vad gäller dokumentation om mätare och mätsystem som finns i bilagan 5 till STAFS 2009:9
 • Genomföra återkommande kontroll med de intervall som gäller för de olika mätartyperna enligt nedan:

Kategori 1 upp till och med 63 A

 • statistisk kontroll (det nationella stickprovet eller statistisk kontroll i egen regi)
 • periodisk kontroll
 • allkontroll

Kategori 2-5

 • Kontroll vid idrifttagande
 • Återkommande kontroll

Krav på tillverkare, importörer och distributörer av elmätare

Bestämmelser om hur mätutrustning ska vara konstruerad finns i:

 • STAFS 2016:1 om mätinstrument.

Bestämmelser om elmätare upp till och med 63 A finns i:

 • STAFS 2016:4 om mätare för aktiv elenergi.

En mätutrustning som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överrensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

I och med att utrustningen förses med en märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller tillämpliga krav. Varje instrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran av tillverkaren om att instrumentet uppfyller kraven EU-försäkran om överensstämmelse.

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig om varje mätutrustning är de underliggande dokumenten till EU-försäkran såsom EU-typintyg, intyg om överrensstämmelse samt beslut angående kvalitetssäkring av produktion.

Tillsynsavgifter

Varje nätkoncessionshavare ska betala en tillsynsavgift till Swedac för de mätare som är i drift. Tillsynsavgiften består av en fast del och en rörlig del som är beroende av antal mätare som elnätsföretag har i drift. Avgifterna beslutas årsvis och meddelas i Swedacs föreskrifter om tillsynsavgifter för mätare för aktiv energi.

Information om antal mätare i drift uppdateras årligen genom Swedacs tillsynsenkäter och används som underlag för debitering av tillsynsavgifter. Det är elnätsföretagens ansvar att informera Swedac om antalet mätare förändras eller om andra uppgifter behöver uppdateras.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac genomför tillsyn på elmätarområdet genom att övervaka att elnätsföretagen kontrollerar sina elmätsystem. Detta görs dels genom en tillsynsenkät som skickas till alla elnätsföretag och dels genom tillsynsbesök.

Tillsynsenkät

Med hjälp av webbaserade tillsynsenkäter kartlägger Swedac hur och i vilken omfattning elnätsföretagen kontrollerar elmätare samt vilka uppgifter i dokumentationen om mätare och mätsystem som finns hos elnätsföretagen. Utifrån enkätresultaten väljs några elnätsföretag ut för djupare granskning, antingen via brev eller tillsynsbesök.

Hur går tillsynsbesöket till?

Tillsynsbesök föranmäls i god tid genom att Swedac kontaktar den person på elnätsföretaget som är ansvarig för mättekniska frågor. Swedac informerar om hur besöket kommer att gå till och vilken dokumentation som ska finnas tillgänglig.

Vid besöket följs elnätsföretagets enkätsvar upp och frågor ställs om rutiner kring elnätsföretagets egen kontroll. Elnätsföretaget visar hur mätare och mätsystem hanteras i egna mätarregister och i ELSA, en databas där elnätsföretag lägger in sina mätare.

Uppgifter, iakttagelser och eventuella brister dokumenteras i ett tillsynsprotokoll. Elnätsföretaget får en återkoppling på plats för att kunna korrigera eventuella brister.

Hur kan elnätsföretaget förbereda sig?

Det underlättar om elnätsföretaget är förberett inför tillsynsbesöket.

Uppgifter om mätare ska finnas tillgängligt i elnätsföretagets mätarregister, i ELSA, i pärm eller på ett annat sätt vid besöket.

Om elnätsföretag har en egen metod för kategorisering av mätare med felfunktion, ska den dokumenterade metoden presenteras för Swedac.

För att styrka att elnätsföretagets enskilda mätare i kategori 1 upp till och med 63 A omfattas av det nationella stickprovet, ska elnätsföretag redovisa alla sina mätare ingående i och utanför det nationella stickprovet.

Vad händer efter besöket?

Efter tillsynsbesöket får elnätsföretaget ett beslut oavsett om Swedac noterat brister eller inte. Om det finns brister hos elnätsföretag kan Swedac begära styrkande dokumentation i form av till exempel handlingsplaner och kontrollrapporter. Swedac kan även utfärda ett föreläggande om att brister ska korrigeras, alternativt förbjuda att mätarna används. Om elnätsföretaget inte åtgärdar bristerna kan det bli aktuellt med vite.

Vilka är de vanligaste bristerna?

De vanligaste bristerna handlar om att:

 • elnätsföretagen har svårt att säkerställa att alla elmätare i kategori 1 upp till och med 63 A som rapporteras in årligen till det gemensamma registret ELSA kan delta i stickprovsundersökningarna
 • elnätsföretagen har dålig egenkontroll avseende de mätare som inte omfattas av det nationella stickprovet och ska periodiskt kontrolleras eller allkontrolleras av elnätsföretaget.
 • det finns brister vad gäller styrkande dokumentation och uppgifter om mätare, se bilaga 5 STAFS 2009:9. Alla dessa uppgifter är obligatoriska och ska finnas hos elnätsföretag. Undantaget är planerat kontrollintervall för mätare med allkontroll eller tio år. Dokumentationen om mätare ska finnas så länge en mätare är i drift samt tre år därefter.
 • föreskriven kontroll av mätsystem i kategori 2-5 ej är genomförd. En övervägande majoritet av elnätsföretagen är inte i fas med den föreskrivna kontrollen.