Gasflaskor

Gaser har många olika ändamål och används bland annat i laboratorier, vid svetsning och i verkstäder. Många av gaserna kan innehålla brandfarliga eller giftiga ämnen och måste därför hanteras varsamt.

Gasflaskor

För att frakta gaser används gasflaskor. Trycket i flaskorna är ofta väldigt stort och det finns en risk att de sprängs eller att farlig gas läcker ut. Därför finns krav på hur gasflaskor ska hanteras, hur de ska märkas och att de ska kontrolleras regelbundet.

Swedac ackrediterar de organ som kontrollerar gasflaskor och andra transportabla tryckbärande anordningar, exempelvis gastuber, gasbehållare, luftflaskor och syrgasflaskor.

Information till den som vill bli ackrediterad

Bedömning vid ackreditering av kontrollorgan för gasflaskor sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020 som går att köpa hos SIS Swedish Standards Institute.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndigheter.

Krav och föreskrifter för gasflaskor finns i:

 • AFS 2017:3, Föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar
 • MSBFS 2011:3, Föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar.
Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
 • AFS 2017:3, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar
 • MSBFS 2011:3, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar
 • MSBFS 2016:8, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)
Krav för ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
 • AFS 2017:3, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar
 • MSBFS 2011:3, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar
 • MSBFS 2016:8, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)
Metoder för bedömning av överensstämmelse
 • AFS 2017:3, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar
 • MSBFS 2011:3, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar
 • MSBFS 2016:8, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)