Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Gasflaskor

Gaser har många olika ändamål och används bland annat i laboratorier, vid svetsning och i verkstäder. Många av gaserna kan innehålla brandfarliga eller giftiga ämnen och måste därför hanteras varsamt.

Gasflaskor

För att frakta gaser används gasflaskor. Trycket i flaskorna är ofta väldigt stort och det finns en risk att de sprängs eller att farlig gas läcker ut. Därför finns krav på hur gasflaskor ska hanteras, hur de ska märkas och att de ska kontrolleras regelbundet.

Swedac ackrediterar de organ som kontrollerar gasflaskor och andra transportabla tryckbärande anordningar, exempelvis gastuber, gasbehållare, luftflaskor och syrgasflaskor.

Information till den som vill bli ackrediterad

Bedömning vid ackreditering av kontrollorgan för gasflaskor sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020 som går att köpa hos SIS Swedish Standards Institute.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndigheter.

Krav och föreskrifter för gasflaskor finns i:

  • AFS 2017:3, Föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar
  • MSBFS 2011:3, Föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar.

 

Påfyllnadsprocesser för gasolflaskor

Gasol är en gas med många användningsområden, både inom industri och för privat bruk. Gasen är brandfarlig och det är därför viktigt att hantering av gasen sker på rätt sätt.

Vad som i dagligt tal kallas gasol har egentligen handelsnamnet Liquid Petroleum Gas, LPG, internationellt. Gasen består antingen av kolvätena butan eller propan – eller en blandning av de båda. Gasol används exempelvis inom industrin, i restaurangkök och som fordonsbränsle, men även för fritidsbruk i bland annat grillar, husvagnar och båtar.

Gasol säljs ofta i påfyllbara flaskor. Det finns ett antal säljare och leverantörer som erbjuder tjänsten påfyllning av gasolflaskor. Under påfyllning sker en kompression av gasen så att en del av gasen i flaskan är i flytande form. Processen kräver en särskild noggrannhet då gasol är lättantändligt och påfyllning av gasolflaskor är ett riskmoment.

Leverantörer som vill påvisa att deras arbete håller en hög kvalitet och kontrolleras löpande kan välja att ackreditera sig inom området. Ackrediteringen är till för att säkerställa att krav och säkerhetsnivåer efterlevs. Krav ställs på processen före, under och efter påfyllning.

Swedac ackrediterar kontrollorgan som vill kvalitetssäkra sin process för påfyllning av gasolflaskor. Ackrediteringen är frivillig och sker emot standarderna

  • SS-EN 13952 Gasolflaskor – Påfyllnadsprocesser
  • SS-EN 1439:2008 Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Kontroll av gasolflaskor för Gasol (LPG) före, under och efter fyllning.