Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Järnvägsanläggningar

 För att göra järnvägsanläggningar mer driftskompatibla och säkra i Sverige och Europa ackrediterar Swedac anmälda organ, certifieringsorgan, kontrollorgan och laboratorier inom området.

Järnvägsanläggningar

Ackreditering sker inom samtliga järnvägsområden som exempelvis infrastruktur, energi, signalsystem, godsvagnar och tåg avsedda för persontrafik. Regelverket är framtaget av Europeiska Järnvägsbyrån, ERA, gemensamt med medlemsstaternas säkerhetsmyndigheter. I Sveriges fall är detta Transportstyrelsen. Om europeisk lagstiftning saknas gäller nationella regler.

När man bygger nytt eller gör ändringar i järnvägssystemet ska anmälda organ kontrollera om ändringarna uppfyller kraven som ställs i de tekniska specifikationer som tagits fram i Europa. De är fastställda av EU-kommissionen och måste följas av alla medlemsstater.

Vad gäller riskutvärdering av järnvägssäkerhet gäller även här ett Europeiskt regelverk som säger att om väsentliga förändringar görs i tåg eller järnvägsinfrastruktur ska ett kontrollorgan granska att den som gör förändringen har riskhanteringsprocesser som ska kunna säkerställa säkerheten på Europas järnvägar

Swedac ackrediterar även laboratorier som utför provning av tåg och järnvägsanläggningar, inklusive komponenter, för att kunna fastställa den funktionalitet och säkerhet som krävs. Provningarna ligger sedan som grund när exempelvis ett anmält organ ska fastställa om tåget eller infrastrukturen uppfyller ställda säkerhets- och kompabilitetskrav, som till exempel brandprovning av textiler som ska användas i tågsäten.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen.