Ledningssystem för arbetsmiljö

Företag och organisationer blir alltmer medvetna om vikten av en bra arbetsmiljö och förebyggande av arbetsmiljörisker.

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö går det att skapa en bättre miljö för de anställda. Ett certifikat visar att företaget arbetar aktivt med arbetsmiljön och systematiska förbättringar. Ett aktivt arbete med arbetsmiljö har en positiv inverkan på personal, kostnader och produktivitet.

Certifikatet är ett kvitto på att företaget arbetar enligt gällande föreskrifter och standarder. För certifiering krävs även att arbetstagarna är involverade i certifieringsprocessen.

I Sverige ska företag uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete. Certifieringsorganen kan certifiera direkt mot föreskriften eller det internationella dokumentet SIS-OHSAS 18001:2007. Det pågår även ett arbete med att ta fram en internationell standard med krav på ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001.

Standarderna finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute. Föreskriften finns tillgänglig på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Information till den som vill certifiera sitt ledningssystem

En certifiering utförs av ett certifieringsföretag. De certifieringsföretag som är ackrediterade kallas också certifieringsorgan och finns i Swedacs ackrediteringsregister.

Certifieringsorganen utformar sin certifieringsprocess efter kraven i SS-EN ISO/IEC 17021. Bland annat finns krav på

 • att den inledande certifieringsbedömningen görs i två steg
 • att uppföljning ska göras på plats minst en gång per år
 • att det efter maximalt tre år ska göras en grundligare utvärdering av systemets effektivitet och behov av förändringar som grund för nästa treårsperiod.

Information till den som vill bli ackrediterad

Opartiskhet, kompetens, det egna ledningssystemet och certifieringsprocessen ligger i fokus vid Swedacs granskning för ackreditering av certifieringsorgan för ledningssystem. Swedac granskar även det praktiska arbetet på plats, exempelvis genom att observera vid revisioner.

Ackrediteringen görs mot Swedacs föreskrifter STAFS 2007:13 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar ledningssystem, ISO/IEC 17021-1. Standarden går att köpa på SIS, Swedish Standards Institute.

Det finns även vägledningsdokument från de internationella organisationerna IAF och EA.

     • Dokument som ger vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav OHSAS 18002, Ledningssystem för arbetsmiljö, vägledning för införandet av OHSAS 18001
     • IAF MD1:2007, Certification of Multiple Sites Based on Sampling
     • IAF MD2:2007, Transfer of Accredited Certification of Management System
     • IAF MD4:2008, Computer Assisted Auditing Techniques (”CAAT”) for Accredited Certification of Management Systems
     • IAF MD11:2013, For the application of ISO/IEC 17021 for audits of integrated management systems
     • IAF MD 19:2016, For The Audit and Certification of a Management System operated by a Multi-Site Organization (where application of site sampling is not appropriate)
         • Dokument som anger acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer SIS-OHSAS 18001:2007, Ledningssystem för arbetsmiljö- Krav
         • DK/OHSAS18001:2008/SIS-OHSAS 18001:2007, Arbejdsmiljøledelssystemer – Kravbeskrivelse