Ledningssystem för arbetsmiljö

Företag och organisationer blir alltmer medvetna om vikten av en bra arbetsmiljö och förebyggande av arbetsmiljörisker.

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö går det att skapa en bättre miljö för de anställda. Ett certifikat visar att företaget arbetar aktivt med arbetsmiljön och systematiska förbättringar. Ett aktivt arbete med arbetsmiljö har en positiv inverkan på personal, kostnader och produktivitet.

Certifikatet är ett kvitto på att företaget arbetar enligt gällande föreskrifter och standarder. För certifiering krävs även att arbetstagarna är involverade i certifieringsprocessen.

I mars 2018 publicerades den internationella standarden SS-ISO 45001:2018 för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö.
Standarden ersätter SIS-OHSAS 18001:2007 och även den certifiering som skett direkt mot Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 –Systematiskt arbetsmiljöarbete, med en övergångstid på 3 år.

Standarderna finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute. Föreskriften finns tillgänglig på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Information till den som vill certifiera sitt ledningssystem

En certifiering utförs av ett certifieringsföretag. De certifieringsföretag som är ackrediterade kallas också certifieringsorgan och finns i Swedacs ackrediteringsregister.

Certifieringsorganen utformar sin certifieringsprocess efter kraven i SS-EN ISO/IEC 17021. Bland annat finns krav på

 • att den inledande certifieringsbedömningen görs i två steg
 • att uppföljning ska göras på plats minst en gång per år
 • att det efter maximalt tre år ska göras en grundligare utvärdering av systemets effektivitet och behov av förändringar som grund för nästa treårsperiod.

Information till den som vill bli ackrediterad

Opartiskhet, kompetens, det egna ledningssystemet och certifieringsprocessen ligger i fokus vid Swedacs granskning för ackreditering av certifieringsorgan för ledningssystem. Swedac granskar även det praktiska arbetet på plats, exempelvis genom att observera vid revisioner.

Ackrediteringen görs mot Swedacs föreskrifter STAFS 2007:13 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar ledningssystem, ISO/IEC 17021-1 i kombination med ISO/IEC TS 17021-10. Standarderna går att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Det finns även vägledningsdokument från de internationella organisationerna IAF och EA.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
 • DK/OHSAS18001:2008/SIS-OHSAS 18001:2007, Arbejdsmiljøledelssystemer – Kravbeskrivelse
 • SIS-OHSAS 18001:2007, Ledningssystem för arbetsmiljö- Krav
 • SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö – Krav och vägledning
Krav för ackreditering
Vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav
 • EA-2/15 M:2008, Requirements for the Accreditation of Flexible scopes
 • IAF MD 1:2018, IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
 • IAF MD 2:2017, Transfer of Accredited Certification of Management System
 • IAF MD 3:2008, Mandatory Document for Advanced Surveillance and Recertification Procedures
 • IAF MD 4:2008, Computer Assisted Auditing Techniques (“CAAT”) for Accredited Certification of Management Systems
 • IAF MD 5:2015, Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems
 • IAF MD 10:2013, Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021: 2011
 • IAF MD 11:2013, For the application of ISO/IEC 17021 for audits of integrated management systems
 • IAF MD 15:2014, IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies’ Performance
 • IAF MD 17:2015, Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies
 • IAF MD 21:2018, Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007
 • IAF MD 22:2019, Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)
 • OHSAS 18002, Ledningssystem för arbetsmiljö, vägledning för införandet av OHSAS 18001
 • SWEDAC DOC 01:14, Bedömning av kvalitetssystem i elektronisk miljö
 • SWEDAC DOC 03:9, Flexibel ackreditering
 • SWEDAC DOC 10:5, Vägledning för informationssäkerhetsarbete
 • SWEDAC DOC 12:1, EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning (EA 2/15M:2008)