Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

ISO 39001 är ett frivilligt verktyg att använda för att minska olycksrisker och öka säkerhet i trafiken.

Skolor, myndigheter, trafikplanerare och åkerier är exempel på organisationer som påverkar och påverkas av trafiksäkerheten på Sveriges vägar. De kan använda ISO 39001, ett ledningssystem för trafiksäkerhet vars övergripande mål är att eliminera allvarliga skador och dödsfall i trafiken.

Genom att agera utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på människan, fordonet och vägen kan man bidra till att öka trafiksäkerheten. Standarden behandlar exempelvis riskhantering, identifiering och hantering av påverkansfaktorer samt hur man ska arbeta med mål och planering för att uppnå förbättring. ISO 39001 finns att köpa hos SIS Swedish Standards Institute.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen.

 

 

 

 

 

 

Information till den som vill bli certifierad

En certifiering utförs av ett certifieringsföretag. De certifieringsföretag som är ackrediterade kallas också certifieringsorgan och finns i Swedacs ackrediteringsregister.

Certifieringsorganen utformar sin certifieringsprocess efter kraven i SS-EN ISO/IEC 17021. Bland annat finns krav på

  • att den inledande certifieringsbedömningen görs i två steg
  • att uppföljning ska göras på plats minst en gång per år
  • att det efter maximalt tre år ska göras en grundligare utvärdering av systemets effektivitet och behov av förändringar som grund för nästa treårsperiod.

 

Information till den som vill bli ackrediterad

Opartiskhet, kompetens, det egna ledningssystemet och certifieringsprocessen ligger i fokus vid Swedacs granskning för ackreditering av certifieringsorgan för ledningssystem. Swedac granskar även det praktiska arbetet på plats, exempelvis genom att observera vid revisioner.

Ackreditering av certifiering av ledningssystem görs mot Swedacs föreskrifter STAFS 2007:13 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar ledningssystem, ISO/IEC 17021-1. Standarderna går att köpa på SIS, Swedish Standards Institute.