Livsmedelsanalys

Livsmedels väg från jord till bord ska vara säker – allt från odling och djurfoder till det som hamnar på tallriken.

Livsmedelsanalys

Det ska inte finnas några skadliga ämnen eller farliga halter mikroorganismer i mat och råvaror. Det ska vara säkert att äta på restaurang och köpa mat från affären.

Detta är några anledningar till att livsmedel analyseras. Syftet med livsmedelanalys är att kunna bekräfta trygghet och kvalitet i livsmedel. Inom den offentliga kontrollen av livsmedel, det vill säga hos livsmedelsproducenter, ska analysen utföras på ett ackrediterat laboratorium. Ackrediterade laboratorier utför även många andra typer av livsmedelsanalyser.

Exempel på några specifika analysområden är trikinanalys och cesiumanalys.

Trikinanalys

Kött från tamsvin, vildsvin, hästar och andra djurarter kan vara smittat med rundmaskar som hör till familjen Trichinella. Den som äter trikinsmittat kött kan bli allvarligt sjuk. Därför finns regler och bestämmelser för hur olika typer av kött ska kontrolleras och analyseras. Kött från vilda djur som kan vara smittade av trikiner och säljs till konsumenter ska alltid levereras till vilthanteringsanläggning, förutom om jägaren själv konsumerar köttet.

Laboratorier som utför trikinanalys inom offentlig kontroll ska vara ackrediterade av Swedac. Livsmedelsverket ansvarar för provtagningen. Provtagningen ackrediteras inte, utan utförs av Livsmedelsverkets besiktningstekniker. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är nationellt referenslaboratorium för trikinanalyser.

Ackreditering görs mot den internationella standarden för kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025.

Cesium

Radioaktivt cesium, Cesium-137, hamnade i svenska marker och vattendrag, och därmed i livsmedel, efter nedfallet från Tjernobylolyckan 1986. Fortfarande går det att hitta radioaktivt cesium i till exempel renkött, insjöfisk och svamp.

Efter Tjernobylolyckan fastställde Livsmedelsverket nationella gränsvärden för Cesium-137 i livsmedel. Dessa är:

 • 1500 bequerel per kilo för kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär, svamp och nötter
 • 300 bequerel per kilo för övriga livsmedel.

Cesium i renkött måste analyseras innan köttet får säljas till allmänheten. Det görs via en så kallad aktivitetsmätning. Swedac ackrediterar laboratorier som utför cesiumanalys av livsmedel. Ackrediteringen sker mot den internationella standarden för kompetenskrav på provnings- och kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
 • (EG) 2073/2005, Mikrobiologiska kriterier för livsmedel
 • (EG) nr. 396/2005, Europa Parlamentets och rådets förordning om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, Artikel 26
Krav för ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
 • (EG) nr. 183/2005, Europa Parlamentets och rådets förordning om fastställande av krav för foderhygien, Bilaga II (Dioxinövervakning)
 • (EG) nr. 396/2005, Europa Parlamentets och rådets förordning om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, Artikel 26
 • (EG) nr 882/2004, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Artikel 5 om delegerade kontrollorgan och Artikel 12 om officiella laboratorier.
 • (EU) 2015/1375, Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött, bilaga 1
 • (EU) 2017/625, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel mm.
 • LIVSFS 2005:21 §§ 15-18, Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
 • SJVFS 2006:81, 8, 18 §§, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder
 • SJVFS 2007:21, 4 §, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder och animaliska biprodukter
Vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav