Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Naturvärdesinventering

För att värdefulla naturområden inte ska råka byggas bort, ska en naturvärdesinventering alltid göras vid exploatering av ny mark. Swedac ackrediterar bolag som utför naturvärdesinventeringar och utövar tillsyn att standarden efterlevs.

Naturvärdesinventering

Vissa geografiska områden har en stor betydelse för biologisk mångfald. Vilka dessa områden är fastställs via naturvärdesinventering. Resultatet av sådan inventering spelar stor roll för svenskt natur- och djurliv. Naturvärdesinventeringen fungerar som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar när Mark- och miljödomstolen tar beslut om ett område får bebyggas eller inte.

Naturvärdesinventering är en del av den miljökonsekvensbeskrivning som måste utföras i samband med exempelvis exploatering och planering av infrastruktur och samhälle. Miljökonsekvensbeskrivningar är till för att skydda och vårda värdefulla miljöer och bevara den biologiska mångfalden i Sveriges natur.

Processen för naturvärdesinventering består av identifiering, avgränsning, dokumentation och naturvärdesbedömning av områdena såväl som en redovisning av resultatet. För att Mark- och miljödomstolen ska kunna ta ett kvalificerat beslut är det viktigt att undersökningarna är pålitliga. För att garantera kvalitet och kompetens kan bolag som utför naturvärdesinventeringar välja att bli ackrediterade av Swedac. En ackreditering garanterar ett bolags oberoende ställning gentemot byggherrar, vilket leder till att ett rättvist beslut kan tas i domstol.

Standarden för naturvärdesinventering togs fram av SIS, Swedish Standards Institute. Syftet med standarden är bland annat att bygga ett hållbart samhälle, öka hänsynstagande av värdefulla miljöer och förenkla vid prövning och tillståndsgivning.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald.

 

 

 

 

 

 

Information till den som vill bli ackrediterad

Ackrediteringen görs mot Swedacs föreskrifter STAFS 2020:1, den internationella standarden ISO/IEC för kontrollorgan samt enligt kravstandarden SS 199000:2023 med komplement avseende biologisk mångfald. Standarden anger minimikrav för vad en naturvärdesinventering ska omfatta och finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Standarden vänder sig till exploatörer, infrastrukturbeställare och miljökonsultsföretag och till granskande myndigheter, sakägare och ideella organisationer. Standarden anger kompetenskrav hos utföraren, exempelvis beprövad kunskap och erfarenhet för olika naturtyper och geografiska områden. Utföraren kan vara både en person eller en grupp av personer.