Oljeavskiljarsystem och fettavskiljare

Oljeavskiljarsystem och fettavskiljare kontrolleras av företag som ackrediteras av Swedac. Ackrediteringen är frivillig.

Kontrollorganen bedöms och ackrediteras enligt standarden SS-EN ISO/IEC 17020. Ackrediteringen är frivillig och följer riktlinjerna i SS-EN 858-2 och SS-EN 1825-2.

Vid ackrediteringen för kontroll av oljeavskiljarsystem tillämpas också riktlinjer som anges i Naturvårdsverkets faktablad 8283:2007.

I flera fall finns även lokala krav från tillsynsmyndigheter som de ackrediterade kontrollorganen ska ta hänsyn till.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
  • Faktablad 8283:2007, Faktablad om oljeavskiljare från Naturvårdsverket
  • SS-EN 858-2, Avlopp – Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) – Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll
  • SS-EN 1825, Fettavskiljare – Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll
Krav för ackreditering