Organ för validering och verifiering

Utsläpp av växthusgaser måste minska. Ett led i det är att större företag måste rapportera sina koldioxidutsläpp. De som validerar och verifierar rapporterna ska vara ackrediterade av Swedac.

Organ för validering och verifiering

Förändringar i klimatet är en av framtidens stora utmaningar med konsekvenser för människor och miljö. Det kommer att leda till ändrande förutsättningar när det kommer till resursanvändning och produktion.

Olika system har införts för att minska utsläppen till jordens atmosfär, bland annat obligatoriska rapporter kring koldioxidutsläpp och handel med utsläppsrätter. Validerare och verifierare av växthusgaser bedömer om det som organisationer anger i rapporterna är korrekt. På så sätt skapas en oberoende kontroll som bygger på EU-gemensamma standarder. Det innebär att ackrediterade validerare och verifierare kan vara verksamma i andra EU-länder.

Swedac ackrediterar kontrollörer och verifieringsorgan inom:

 • EU/ETS, EU:s system för handel med utsläppsrätter
 • MRV, EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter

Ackreditering sker mot en internationell standard inom området, ISO 14065, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering, STAFS 2015:8 och Swedacs föreskrifter om ackreditering av organ för validering och verifiering av växthusgaser.

Bland annat ställs krav på rutiner, informationshantering, processer och opartiskhet.

Swedac ska få möjlighet att delta på minst två valideringar eller verifieringar. Det ska också finnas dokumentation från tidigare utförda valideringar eller verifieringar som Swedac kan granska.

Kontaktperson hos Swedac för verifierings- och valideringsorgan är Sophie Svensson.

 

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
 • SS-EN ISO 14064-1:2012, Kravspecifikation med vägledning på organisationsnivå för kvantifiering och rapportering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser
 • SS-EN ISO 14064-2:2012, Del 2: Kravspecifikation med vägledning på projektnivå för kvantifiering, mätning och rapportering av minskning av utsläpp eller förbättrat avlägsnande av växthusgaser
Krav för ackreditering
 • (EU) 2015/757, (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG
 • (EU) 2016/2072, (EU) 2016/2072 om verifieringsverksamhet och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter
 • (EU) nr 600/2012, Kommissionens förordning (EU) nr 600/2012 av den 21 juni 2012 om verifiering av rapporter om utsläpp av växthusgaser och tonkilometer och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
 • (EU) nr 601/2012, Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
 • NFS 2017:6, Naturvårdsverkets föreskrifter om handel med utsläppsrätter
 • SFS 2004:1199, Lag om handel med utsläppsrätter
 • SFS 2004:1205, Förordning om handel med utsläppsrätter
 • SS-EN ISO 14064-3:2012, Del 3: Kravspecifikation med vägledning för validering och verifiering av växthusgasrapporter
 • SS-EN ISO 14065:2013, Växthusgaser – Krav på validerare och verifierare av växthusgaser för användning vid ackreditering eller anna form av erkännande
 • SS-ISO 14066:2011, Kompetenskrav för validerings- och verifieringsgrupper för växthusgaser
 • STAFS 2012:6, Swedacs föreskrifter om ackreditering av organ för validering och verifiering av växthusgaser
 • STAFS 2015:8, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
 • (EU) nr 600/2012, Kommissionens förordning (EU) nr 600/2012 av den 21 juni 2012 om verifiering av rapporter om utsläpp av växthusgaser och tonkilometer och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
 • (EU) nr 601/2012, Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
 • NFS 2017:6, Naturvårdsverkets föreskrifter om handel med utsläppsrätter
 • SFS 2004:1199, Lag om handel med utsläppsrätter
 • SFS 2004:1205, Förordning om handel med utsläppsrätter
Vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav
 • EA-6/03:2013, EA-6/03:2013 EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive
 • EC Guidance n°4, Guidance Document on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 Verification of NIMs Baseline Data Reports and Methodology Reports
 • IAF MD 6:2014, Application of ISO 14065:2013