Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser är en av orsakerna till förändringar i klimatet. Därför måste utsläppen minska.

Växthusgaser

 

EU har infört ett system för handel med utsläppsrätter, EU/ETS. Systemet bygger på EU-gemensamma regler som omfattar alla EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. Handel med utsläppsrätter syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. De företag och bolag som står för utsläppen förfogar över utsläppsrätter under en handelsperiod på fyra till fem år. Under perioden kan företag som släpper ut mindre mängd koldioxid än de förfogar över antingen spara till nästa år eller sälja sina rätter till ett företag som förbrukat sina utsläppsrätter. Handel med utsläppsrätter är ett viktigt verktyg för att nå EU:s åtaganden enligt Kyoto-protokollet.

Tanken är att utsläppen ska minska när priset på utsläppsrätter överstiger kostnaden att minska utsläppen. Det kan exempelvis ske via förändringar i produktion eller förbättrad teknik. Man minskar även antalet tilldelade utsläppsrätter från år till år.

I Sverige ingår cirka 750 anläggningar i systemet. De flesta av anläggningarna är energiproducenter som värmeverk, men andra exempel är pappers- och massaindustrin, järn- och stålverk och cementfabriker.

Verksamhetsutövare som omfattas av handel med utsläppsrätter är skyldiga att övervaka sina utsläpp av växthusgaser. Företagens rapporter om koldioxidutsläpp och ansökningar om tilldelning av utsläppsrätter ska verifieras av en oberoende ackrediterad kontrollör. Dessa kontrollörer kallas också för verifierare och ackrediteras av Swedac.

Även för utsläpp från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes sjöfart finns det regelverk för verifiering. Det är inom EU förordningarna (EU) 2015/757 och (EU) 2023/2917. Verifiering av utsläpp från sjötransporter görs av ackrediterade verifieringsorgan.

Kontaktperson hos Swedac för utsläppsrätter är Kaarlo Book.

Under ”Krav-och vägledningsdokument finns förtecknat de dokument som är relevanta inom Utsläppsrätter.
Ytterligare information finns på Europeiska Kommissionens webbplats.

Kontrollörer / Verifierare EU-ETS

Följande svenska företag/organisationer är ackrediterade verifierare enligt standarden ISO/IEC 17029:2019 samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/87/EG.

Företag Adress Områden Verksamt i Giltigt Administrativa åtgärder

DNV GL Business Assurance Sweden AB (1053)

Box 6046, 171 06 Solna

Se omfattningsbilaga Sverige 2021-12-22--2026-12-22 -

Intertek Certification AB (1639)

Box 1103, 164 22 Kista

Se omfattningsbilaga Sverige och Norge 2022-02-11--2027-02-11 -

RISE Research Institutes of Sweden AB (1002)

Certifieringsenheten, Box 857, 501 15 Borås

Se omfattningsbilaga Sverige 2022-01-21--2027-01-21 -