Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Radon

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas. Den som utsätts för höga halter av radon under en längre tid kan drabbas av lungcancer.

Radon

För att veta hur höga halter av radon som finns i bland annat dricksvatten, inomhusluft och bergartsmaterial gör man radonmätningar. Det är många myndigheter som arbetar för att skydda människor mot radon, bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten, Boverket och Folkhälsomyndigheten. Swedac ackrediterar laboratorier som utför radonmätningar. Här kan du läsa om vilken myndighet du kan kontakta för just din fråga:

Kommunernas bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnder

Kommunernas bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnder är den lokala myndighet som har ansvar för tillsyn enligt strålskyddslagen i befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde, vilket omfattar radon.
Kommunernas byggnadsnämnder har tillsynsansvar för nybyggnation enligt plan- och bygglagen och ansvar för att radonfrågor beaktas i översiktsplaner och detaljplaner. Det är i första hand till din kommun du ska vända dig om du har frågor om radon.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket fastställer de hygieniska gränsvärdena på arbetsplatser för arbete under jord, arbete i inredda bergrum samt för arbete ovan jord. Gränsvärdena är angivna som exponering, det vill säga radonhalt multiplicerat med exponeringstiden (den tid du vistas i en lokal och utsätts för radon). Arbetsmiljöverket bedriver tillsyn gentemot arbetsplatser. Om en arbetsplats har radonhalter över 200 Bq/m3 ska arbetsgivaren anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten, tillsynsansvaret delas i dessa fall mellan  Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Boverket

Boverket har fastställt gränsvärden vid nybyggnation för radon i inomhusluften och för gammastrålning. Detta finns beskrivet i Boverkets byggregler, BBR. Boverket har även allmänna råd om hur byggnader ska utformas för att förebygga radonproblem.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten är ansvarig för tillsynsvägledning till den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor gällande radon. Myndigheten har även tillsynsansvar för radon på arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3. Myndigheten följer också utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta radon i bostäder, på arbetsplatser och i dricksvatten. På myndigheten finns ett radonlaboratorium som bland annat kalibrerar radonmätare. Strålsäkerhetsmyndigheten har ansvar för att samordna olika statliga myndigheters arbete med radon.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket fastställer både gränsvärden för vattenproducenter och rekommendationer för enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar. I Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning kan du läsa om vad som gäller för radon i dricksvatten.

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger radioaktivitet i berg, jord och grundvatten. SGU ger råd till kommuner och andra aktörer när det gäller markradon och naturlig strålning.

Swedac

Swedac är Sveriges ackrediteringsorgan. De granskar och godkänner laboratorier som utför mätningar av radon i luft och i dricksvatten. På Swedac:s webbplats finns listor över företag som är ackrediterade för att utföra radonmätningar.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten vägleder kommunerna i deras tillsynsarbete när det gäller hälsoskydd. Myndigheten har bland annat ansvar för olägenhet i inomhusmiljö som ventilation, fukt och buller. Enligt strålskyddslagen har Strålsäkerhetsmyndigheten ansvar för tillsynsvägledningen till kommunerna när det gäller radon. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen på radonområdet som en del i folkhälsoarbetet.