Samlingstält

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreskriver om regler för besiktning av samlingstält. Samlingstält som avses rymma fler än 150 personer ska enligt ordningslagen vara besiktade och godkända. För mer information om reglerna hänvisas till MSB.

Swedac ackrediterar kontrollorgan för besiktning av samlingstält.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
  • SRVFS 1995:1, Statens räddningsverks föreskrifter om besiktning av samlingstält
Krav för ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
  • SFS 1993:1633, Förordning (1993:1633) om besiktning av samlingstält
Metoder för bedömning av överensstämmelse
  • SFS 1993:1633, Förordning (1993:1633) om besiktning av samlingstält
Vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav