Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Skog

Skogen har alltid spelat en viktig roll för Sverige, både gällande ekonomi och natur. Det finns en stor tillväxtpotential för området, samtidigt som den biologiska mångfalden måste bevaras.

Skog

1999 bildades The Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, förkortat PEFC. Ett år senare tog Sverige efter med syftet att utveckla en standard för uthålligt skogsbruk i Sverige. Särskild hänsyn tas till miljö, ekonomi och sociala aspekter. PEFC är ett öppet system där certifieringen utförs av ett oberoende certifieringsorgan. Certifieringsorganet ska vara ackrediterat av ett nationellt ackrediteringsorgan, exempelvis Swedac.

Organisationer som vill märka sina produkter med PEFC:s logotyp ska kunna visa att en certifierad andel av råvaran kommer från ett PEFC-certifierat skogsbruk. För det krävs ett spårbarhetscertifikat – från råvaran i skogen till handelsvaran i butik ska det anges hur stor andel av den inköpta varan som är certifierad.

Certifiering av skogsbruk görs mot PEFC:s nationella skogsstandarder. Certifiering av spårbarhet görs mot PEFC Councils internationella spårbarhetsstandard. Organisationer som arbetar både i skogen och på vägen mot butikshyllan ska ha certifierats för både skogsbruk och spårbarhet. Certifieringsorganet ska vara ackrediterat.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald.

 

 

 

 

 

 

Information till den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar certifieringsorgan för certifiering av skogsbruk, spårbarhet och entreprenörer mot PEFC:s regelverk. Ackrediteringen görs även mot Swedacs föreskrifter STAFS 2020:1 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar produkter/processer, ISO/IEC 17065. Standarden finns att köpa på SIS, Swedish Standards Institute.