Utsläppsrätter

Utsläpp av växthusgaser är en av orsakerna till förändringar i klimatet. Därför måste utsläppen minska.

Utsläppsrätter

EU har infört ett system för handel med utsläppsrätter, EU/ETS. Systemet bygger på EU-gemensamma regler som omfattar alla EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. Handel med utsläppsrätter syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. De företag och bolag som står för utsläppen förfogar över utsläppsrätter under en handelsperiod på fyra till fem år. Under perioden kan företag som släpper ut mindre mängd koldioxid än de förfogar över antingen spara till nästa år eller sälja sina rätter till ett företag som förbrukat sina utsläppsrätter. Handel med utsläppsrätter är ett viktigt verktyg för att nå EU:s åtaganden enligt Kyoto-protokollet.

Tanken är att utsläppen ska minska när priset på utsläppsrätter överstiger kostnaden att minska utsläppen. Det kan exempelvis ske via förändringar i produktion eller förbättrad teknik. Man minskar även antalet tilldelade utsläppsrätter från år till år.

I Sverige ingår cirka 750 anläggningar i systemet. De flesta av anläggningarna är energiproducenter som värmeverk, men andra exempel är pappers- och massaindustrin, järn- och stålverk och cementfabriker.

Verksamhetsutövare som omfattas av handel med utsläppsrätter är skyldiga att övervaka sina utsläpp av växthusgaser. Företagens rapporter om koldioxidutsläpp och ansökningar om tilldelning av utsläppsrätter ska verifieras av en oberoende ackrediterad kontrollör. Dessa kontrollörer kallas också för verifierare och ackrediteras av Swedac.

Kontaktperson hos Swedac för utsläppsrätter är Sophie Svensson.

Information till den som vill bli ackrediterad

Ackreditering sker mot en internationell standard inom området, ISO 14065, samt förordningarna (EU)600/2012 och (EU)601/2012. De oberoende verifieringarna utförs på likartat sätt i hela Europa, vilket underlättar för kontrollörerna att vara verksamma i andra EU-länder.

Senast 15 november varje år ska kontrollörerna rapportera till ackrediteringsorganet vilka uppdrag man ska genomföra under året.

De laboratorier som utför de analyser och mätningar som ligger till underlag för utsläppsrapporteringen ska vara ackrediterade enligt SS-EN ISO 17025.

 

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
 • SS-EN ISO 14064-1:2012, Kravspecifikation med vägledning på organisationsnivå för kvantifiering och rapportering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser
 • SS-EN ISO 14064-2:2012, Del 2: Kravspecifikation med vägledning på projektnivå för kvantifiering, mätning och rapportering av minskning av utsläpp eller förbättrat avlägsnande av växthusgaser
Krav för ackreditering
 • (EU) 2015/757, (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG
 • (EU) 2016/2072, (EU) 2016/2072 om verifieringsverksamhet och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter
 • (EU) nr 600/2012, Kommissionens förordning (EU) nr 600/2012 av den 21 juni 2012 om verifiering av rapporter om utsläpp av växthusgaser och tonkilometer och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
 • (EU) nr 601/2012, Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
 • NFS 2017:6, Naturvårdsverkets föreskrifter om handel med utsläppsrätter
 • SFS 2004:1199, Lag om handel med utsläppsrätter
 • SFS 2004:1205, Förordning om handel med utsläppsrätter
 • SS-EN ISO 14064-3:2012, Del 3: Kravspecifikation med vägledning för validering och verifiering av växthusgasrapporter
 • SS-EN ISO 14065:2013, Växthusgaser – Krav på validerare och verifierare av växthusgaser för användning vid ackreditering eller anna form av erkännande
 • SS-ISO 14066:2011, Kompetenskrav för validerings- och verifieringsgrupper för växthusgaser
 • STAFS 2012:6, Swedacs föreskrifter om ackreditering av organ för validering och verifiering av växthusgaser
 • STAFS 2015:8, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
 • (EU) nr 600/2012, Kommissionens förordning (EU) nr 600/2012 av den 21 juni 2012 om verifiering av rapporter om utsläpp av växthusgaser och tonkilometer och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
 • (EU) nr 601/2012, Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
 • NFS 2017:6, Naturvårdsverkets föreskrifter om handel med utsläppsrätter
 • SFS 2004:1199, Lag om handel med utsläppsrätter
 • SFS 2004:1205, Förordning om handel med utsläppsrätter
Vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav
 • EA-6/03:2013, EA-6/03:2013 EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive
 • EC Guidance n°4, Guidance Document on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 Verification of NIMs Baseline Data Reports and Methodology Reports
 • IAF MD 6:2014, Application of ISO 14065:2013

Kontrollörer / Verifierare EU-ETS

Följande svenska företag/organisationer är ackrediterade verifierare enligt ISO 14065:2013 och Kommissionens förordning nr 600/2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/87/EG:

Företag Adress Områden Verksamt i Giltigt Administrativa åtgärder

DNV GL Business Assurance Sweden AB (1053)

Box 6046, 171 06 Solna

Se omfattningsbilaga Sverige 2018-09-13--2023-09-13 -

Intertek Certification AB (1639)

Box 1103, 164 22 Kista

Se omfattningsbilaga Sverige 2018-09-13--2023-09-13 -

LRQA Sverige AB (1493)

Box 2107, 433 02 Sävedalen

Se omfattningsbilaga Sverige, Danmark 2018-01-29--2023-01-29 -

RISE Research Institutes of Sweden AB (1002)

Certifieringsenheten, Box 857, 501 15 Borås

Se omfattningsbilaga Sverige 2018-09-24--2023-09-24 -