Hoppa till innehållet
Nyheter

Ändring i STAFS 2009:26 om måttenheter

Swedac har publicerat STAFS 2020:2, ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:26) om måttenheter.

STAFS 2009:26 införlivar rådets direktiv 80/181/EEG om måttenheter i svensk rätt. Direktiv 80/181/EEG definierar de måttenheter som ska användas i Europeiska unionen för att kunna uttrycka mätresultat och ange storheter i enlighet med det internationella systemet för måttenheter (SI). I november 2018 antogs nya definitioner av SI-grundenheterna som bygger på den nya principen om fastställda numeriska värden för de grundläggande konstanterna. Dessa nya definitioner avspeglar den senaste utvecklingen inom mätvetenskap och mätstandarder och förväntas förbättra SI-grundenheternas långsiktiga stabilitet och tillförlitlighet samt mätningarnas precision och tydlighet. Avsnitt 1.1 i bilagan till 80/181/EEG avseende definitioner av SI-grundenheter har genom kommissionens ändringsdirektiv 2019/1258 ersatts med en ny lydelse och bilagan till STAFS 2009:26 ändras i enlighet med detta.

Ändringarna träder ikraft den 13 maj 2020 och bestämmelserna ska tillämpas från och med den 13 juni 2020.