Hoppa till innehållet
Nyheter

Ökat ljus på klimatförändringar i standarder för ledningssystem

International Accreditation Forum, (IAF) och International Organization for Standardization, (ISO) har publicerat ett gemensamt meddelande som lyfter fram de tillägg som görs i ett antal standarder för ledningssystem. Där betonas vikten av att ta med klimatförändringar som ett övervägande, inom sammanhanget för det aktuella ledningssystemet.

Det finns ca 10 000 certifierade ledningssystem i Sverige. Förändringen är relevant för de företag som har ett certifierat ledningssystem. Ackrediterade certifieringsorgan för ledningssystem är en annan tydlig målgrupp.

För det certifierade företaget innebär tillägget att de behöver säkerställa att de har med klimatpåverkan som en parameter i sitt ledningssystem och har tagit ställning till i vilken utsträckning den är relevant.

Certifieringsorganen i sin tur behöver granska att företagen gjort dessa ställningstaganden på ett relevant sätt och att när klimatpåverkan identifierats, att det också finns spårbarhet till mål och aktiviteter.

Förtydligande snarare än nyhet

Avsikten med tillägget är att belysa att företag behöver hantera sin verksamhets klimatpåverkan och lyfta den som en del av verksamhetens kontext, inte bara för ledningssystem för miljö där det är en mer självklar del.

Tillägget är tänkt som ett förtydligande snarare än ett tillkommande krav. Ambitionen är att företag inte ska underskatta vikten av klimatpåverkan, och att certifieringsorgan vid revision ska ge klimatpåverkan ett proportionerligt utrymme.

Swedac håller på att se över hur tilläggen kan komma att påverka våra ackrediterade organ och hur vi ska implementera förändringen i vårt tillsynsarbete.

IAF och ISO Casco har tagit fram en kommuniké för att förklara avsikten med tillägget, läs mer här.

IAF har publicerat ett dokument kopplat till denna kommuniké där man än beskriver förväntningar på certifierade företag och certifieringsorgan, läs dokumentet här.

Svenska institutet för standarder, SIS, kommer att genomföra en nationell implementering av tillägget i svenska standarder.

För de ISO-standarder som är svensk standard (med prefix SS-ISO) kommer tillägget att publiceras under våren 2024.

För de ISO-standarder som är fastställda som europastandarder (med prefixet SS-EN ISO) kommer SIS att medverka i CEN:s remisshantering av tilläggen innan de fastställs. Detta planeras att genomföras under 2024.

Även om tillägget ännu inte fastställts nationellt eller översatts till svenska så kan det amendment/tillägg som fastställts internationellt tillämpas även i svenska organisationer redan nu.

Swedac kommer att granska certifieringsorgans hantering och implementering av tillägget löpande, vid planerade kontorsbedömningar och bevittningar.

Enligt information som Swedac erhållit från IAF och EA (European co-operation for Accreditation) behöver detta amendment/tillägg inte framgå i ackrediteringens omfattning och därmed inte heller på utställda certifikat.

Läs mer om certifiering av ledningssystem här.