Hoppa till innehållet
Nyheter

Ukrainas ekonomiministerium och Swedac undertecknar samarbetsavtal

Ukrainas vice ekonomiminister Vitaliy Kindrativ och Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström har skrivit under ett bilateralt avtal, ett Memorandum of Understanding, i Kiev, Ukraina. Avtalet inleder formellt samarbetet kring ländernas kvalitetsinfrastrukturer.
Swedac åtar sig att tillsammans med Svenska Institutet för standarder (SIS) stödja Ukraina i att upprätthålla trygga varor och tjänster under kriget och återuppbyggnaden samt att bidra till Ukrainas integrering i EU genom anpassning till den inre marknadens reglering.

Ulf Hammar ström och Vitaliy Kindrativ håller i varsin blå mapp, skakar hand och ler framför en svensk och ukrainsk flagga som står på bordet framför dem.

– Avtalet innebär att vi kan göra skillnad inom ramen för regeringens inriktning att Sverige kommer att stödja Ukraina så länge det behövs, säger Ulf Hammarström.

Kvalitetsinfrastrukturen syftar till att upprätthålla säkerhet och kvalitet inte minst i samhällsviktiga funktioner, alltifrån elförsörjning och akut sjukvård till rent vatten och cybersäkerhet.

Att kunna delta i internationell handel är också en nödvändighet för moderna samhällens överlevnad. För att delta i handel krävs att man kan upprätthålla den nationella kvalitetssäkringen av produkter och tjänster, vilket ytterligare visar kvalitetsinfrastrukturens betydelse.

Under besöket i Kiev talade Ulf Hammarström även vid ett nationellt forum för kvalitetsinfrastrukturen och upprepade där den svenska regeringens försäkran om stöd till Ukraina så länge det behövs och att Swedac är stolta att vara en del i detta.

Under sitt tal tryckte Ulf Hammarström även på att han ser digitaliseringen och AI som en gemensam utmaning för båda länderna och därmed stora möjligheter att utvecklas tillsammans inom dessa områden. Möjligheterna inte minst för små och medelstora företag underströks.

Handelsavtalet med EU, ACAA, som öppnar upp nya möjligheter för Ukraina att exportera varor och tjänster till EU var ett viktigt tema under hela konferensen.

Den svenska delegationen, där även Fredrik Lindahl, samordnare för Swedacs internationella utvecklingssamarbeten ingick, besökte bland annat Ukrmetrtestsandard, ett institut som ansvarar för viktiga delar inom reglerad mätteknik i Ukraina. Vid institutet vittnar man om utmaningar med att delar av kvalitetsinfrastrukturen (exempelvis vissa viktiga laboratorier och materiel) hamnat på ockuperad mark eller nära frontlinjen.

Signeringen av avtalet i Kiev markerar formellt startskottet på det Sida-finansierade samarbete som i ett första skede sträcker sig mellan 2023 och 2027.

Ulf Hammarström och Vitaliy Kindrativ skriver under var sitt avtal framför en svensk och ukrainsk flagga som står på bordet framför dem.
Vitaliy Kindrativ och Ulf Hammarström. Foto: Stas Kartashov

Fakta: Närmandet mellan EU och Ukraina samt ACCA

Den 14 december 2023 fattade Europeiska rådet ett historiskt beslut om att inleda förhandlingar om Ukrainas anslutning till EU. Därför är projektet, som bland annat syftar till att stödja Ukrainas strävan efter europeisk integration, av särskild betydelse.

Som ett led i att närma sig EU har man ett verktyg i ACAA, ett avtal om bedömning av överensstämmelse och godkännande av industriprodukter, som ska ingås mellan EU och Ukraina. ACAA-avtalet bidrar till att undanröja tekniska hinder för båda sidor och eliminerar det dubbla förfarandet för att deklarera produkter för överensstämmelse. Man sparar därvidlag tid och pengar och kan bedriva ömsesidigt fördelaktig handel mellan länderna.

Tidigare pressmeddelanden om samarbetsavtalet: