Hoppa till innehållet
Ämnesområden

ATEX

ATEX är en förkortning av franskans Atmosphères Explosibles vilket betyder explosiva atmosfärer.

Förkortningen ATEX används för att benämna direktiv 2014/34/EU om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar. Direktivet innehåller bland annat de grundläggande hälso- och säkerhetskrav samt procedurer för bedömning av överensstämmelse, som ska tillämpas innan utrustningar sätts på EU-marknaden.

Mer information om regler kring utrustning och föreskrifter finns hos Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. Direktivet har ingått i det så kallade ”Alignment package” och tillämpas från och med den 20 april 2016, då det ersatte det tidigare direktivet 94/9/EG.

Inför att utrustning som omfattas av ATEX-direktivet ska sättas på marknaden, det vill säga under konstruktions- och tillverkningsfasen, kan ett anmält organ behöva anlitas.

Swedac har genomfört direktivets regler för anmälda organ genom föreskriften STAFS 2015:6. Swedac ansvarar både för bedömning genom ackreditering och för anmälan till EU-kommissionen. Anmälan görs i samråd med berörda sektorsmyndigheter. Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.