ATEX

ATEX är en förkortning av franskans Atmosphères Explosibles vilket betyder explosiva atmosfärer.

Förkortningen ATEX används för att benämna direktiv 2014/34/EU om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar. Direktivet innehåller bland annat de grundläggande hälso- och säkerhetskrav samt procedurer för bedömning av överensstämmelse, som ska tillämpas innan utrustningar sätts på EU-marknaden.

Mer information om regler kring utrustning och föreskrifter finns hos Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. Direktivet har ingått i det så kallade ”Alignment package” och tillämpas från och med den 20 april 2016, då det ersatte det tidigare direktivet 94/9/EG.

Inför att utrustning som omfattas av ATEX-direktivet ska sättas på marknaden, det vill säga under konstruktions- och tillverkningsfasen, kan ett anmält organ behöva anlitas.

Swedac har genomfört direktivets regler för anmälda organ genom föreskriften STAFS 2015:6. Swedac ansvarar både för bedömning genom ackreditering och för anmälan till EU-kommissionen. Anmälan görs i samråd med berörda sektorsmyndigheter. Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
  • 2014/34/EU, Direktiv om utrustning och säkerhetssystem som är avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX)
  • AFS 2016:4, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarlig omgivning
  • ELSÄK-FS 2016:2, Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer
Krav för ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
  • SFS 2011:791, Lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll
Metoder för bedömning av överensstämmelse
  • 2014/34/EU, Direktiv om utrustning och säkerhetssystem som är avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX)
  • AFS 2016:4, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarlig omgivning
  • ELSÄK-FS 2016:2, Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer
Vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav