Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Utrustning i explosionsfarlig miljö

ATEX är en förkortning av franskans Atmosphères Explosibles vilket betyder explosiva atmosfärer.

Utrustning i explosionsfarlig miljö

Förkortningen ATEX används för att benämna direktiv 2014/34/EU om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar. Direktivet innehåller bland annat de grundläggande hälso- och säkerhetskrav samt procedurer för bedömning av överensstämmelse, som ska tillämpas innan utrustningar sätts på EU-marknaden.

Mer information om regler kring utrustning och föreskrifter finns hos Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. Direktivet har ingått i det så kallade ”Alignment package” och tillämpas från och med den 20 april 2016, då det ersatte det tidigare direktivet 94/9/EG.

Inför att utrustning som omfattas av ATEX-direktivet ska sättas på marknaden, det vill säga under konstruktions- och tillverkningsfasen, kan ett anmält organ behöva anlitas.

Swedac har genomfört direktivets regler för anmälda organ genom föreskriften STAFS 2015:6. Swedac ansvarar både för bedömning genom ackreditering och för anmälan till EU-kommissionen. Anmälan görs i samråd med berörda sektorsmyndigheter. Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.