Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Avgasmätare

En avgasmätare är konstruerad för att mäta halterna av kolmonoxid, CO, koldioxid, CO2, syre, O2, och kolväten, HC, som ingår i avgaserna från en fordonsmotor.

Avgasmätare

Swedacs föreskrifter ska säkerställa att mätinstrumentet ger mätvärden med en viss noggrannhet. Myndigheten ansvarar också för att bedriva tillsyn över att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav.

Regelverket riktar sig särskilt till den som använder avgasmätare för att kontrollera avgasrening där det föreskrivna krav på att en kontroll ska göras, exempelvis vid fordonsbesiktning. Sådana företag ska använda utrustning som uppfyller föreskrivna krav när det inte handlar om avgasmätare som används för yrkesmässigt underhåll av motorfordon i bruk. Regelverket innehåller också bestämmelser för tillverkare, importörer och distributörer av mätutrustning.

För att avgöra om en mätutrustning uppfyller föreskrivna krav när den sätts på marknaden ska tillverkare eller importör låta ett anmält organ godkänna utrustningen. De anmälda organen är privata aktörer som ackrediterats efter en kompetensbedömning. 

Kontrollorgan och anmälda organ

Swedac ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ. Swedac har genomfört direktivets regler för anmälda organ genom föreskrifter STAFS 2015:6. Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Krav på användare av avgasmätare

Ett företag som använder en avgasmätare för föreskriven kontroll av avgasrening är skyldig att använda en utrustning som är konstruerad och provad så att den uppfyller kraven i STAFS 2016:1 om mätinstrument och STAFS 2016:11 om avgasmätare

Krav på tillverkare, importörer och distributörer

Bestämmelser om hur avgasmätare får vara konstruerade finns i STAFS 2016:1 om mätinstrument och i STAFS 2016:3 om avgasmätare.

En mätutrustning som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

I och med att utrustningen förses med en märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller tillämpliga krav. Varje instrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran av tillverkaren om att instrumentet uppfyller kraven EU-försäkran om överensstämmelse.

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig om varje mätutrustning är de underliggande dokumenten till EU-försäkran såsom EU-typintyg, intyg om överensstämmelse, beslut angående kvalitetssäkring av produktion.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac har tillsyn över företag som använder mätutrustning. Det kan ske genom tillsynsbesök, granskning av tillverkare och importörer genom att begära in dokumentation eller genom att genomföra provning.

Swedac har i sin roll som ackrediteringsorgan även tillsyn över de ackrediterade företag som genomför de föreskrivna kontrollerna av avgasrening.