Dricksvattenanalys

Dricksvatten är något som Sveriges befolkning använder varje dag. Det måste därför hålla hög kvalitet och det ska inte finnas någon risk att bli sjuk när man dricker det.

Dricksvattenanalys

Den mikrobiologiska och kemiska kvaliteten såväl som radonhalten i dricksvatten måste fastställas genom analyser. Dessa analyser ska göras av ackrediterade laboratorier enligt standard SS-EN ISO/IEC 17025.

Livsmedelsverket är föreskrivande myndighet för dricksvattenkontroll. Ackrediterade laboratorier rekommenderas även att anlitas för kontroll av dricksvattenkvalitet i egen brunn.

Krav för ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
  • (EG) nr 882/2004, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Artikel 5 om delegerade kontrollorgan och Artikel 12 om officiella laboratorier.
  • (EU) 2017/625, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel mm.
  • LIVSFS 2003:45 Bilaga 1, 3 , 4, Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten
  • SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4, Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
Vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav