Energikartläggning

Syftet med energikartläggning är att minska energiförbrukningen i Europa. Kraven på energikartläggning är baserade på en EU-förordning.

Lagen om energikartläggning i stora företag, 2014:266, trädde i kraft 1 juni 2014. Energikartläggningen ska ge en bild av företagets totala energianvändning och hjälpa till att identifiera var effektiviseringar av energiförbrukningen kan ske. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Vad som räknas som ett stort företag definieras i lagen. Både privata och offentliga verksamheter omfattas.

Det berörda företaget har två alternativ:

  • Företaget kan använda en personcertifierad energikartläggare för att genomföra energikartläggningar, antingen genom att ha en anställd, eller genom att köpa tjänsten.
  • Företaget kan genomföra energikartläggningen inom ramen för företagets ledningssystem för miljö eller energi. Då ska krav, rutiner och kompetenser i Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag, STEMFS 2014:2, uppfyllas och inkluderas i företagets befintliga ledningssystem och rutiner. Dessutom ska lämpliga standarder införas och företaget ska kvalificera en person, eller grupp av personer som tillsammans uppfyller kompetenskraven i STEMFS 2014:2 §9. Därefter kan företaget ansöka om att utöka sin certifiering till att inkludera energikartläggning i stora företag.

Information till den som vill bli ackrediterad

För att bli ackrediterad för certifiering av energikartläggning ska certifieringsorganet ansöka om ackreditering för att certifiera ledningssystem enligt ISO/IEC 17021-1 eller personer enligt ISO/IEC 17024.

Granskning av dokumentation kring certifieringsorganets rutiner, såväl som organets tillämpning av sin kompetens är krav för att bli ackrediterad. Är certifieringsorganet ackrediterat för att certifiera ledningssystem granskas tillämpning i fält, är organet ackrediterat för personcertifiering granskas tillämpning vid kontorsbesök.

Som vägledning finns dokumentet SWEDAC DOC 15:1 Information om energikartläggning i stora företag – krav på certifieringsorgan.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
  • ISO 50001:2011, Energy management systems – Requirements with guidance for use
  • SS-EN ISO 50001:2018, Energiledningssystem – Krav med vägledning för användning
  • STEMFS 2014:2, Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.
Krav för ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
  • Direktiv 2012/27/EU, EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED lagen (2014:266) och förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag
Metoder för bedömning av överensstämmelse
  • ISO 50002:2014, Energy audits – Requirements with guidance for use
Vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav