Färdskrivare

I en färdskrivare registreras bland annat förarnas kör- och vilotider. Med hjälp av uppgifterna som registrerats kan förare, företag och kontrollmyndigheter kontrollera att reglerna följts.

Alla fordon som omfattas av regler för kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare. Vilka fordon det gäller regleras i Rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 165/2014.

Två typer av färdskrivare

Det finns två typer av färdskrivare, digitala och analoga.

  • Digital färdskrivare, där kör- och vilotider registreras digitalt i en fordonsenhet och på ett förarkort. Den digitala färdskrivaren är obligatorisk i fordon som tagits i bruk från och med den 1 maj 2006.
  • Analog färdskrivare, där kör- och vilotider registreras mekaniskt på diagramblad. Den analoga färdskrivaren får bara finnas i fordon som tagits i bruk före 1 maj 2006.

Installation och periodisk kontroll

Ett av kraven är att en ackrediterad verkstad ska installera och plombera färdskrivaren innan fordonet används för transport på väg. Kraven omfattas av bestämmelserna i EG förordning nr 561/2006.

För att fortsatt uppfylla kraven ska en ackrediterad verkstad utföra en periodisk kontroll av färdskrivaren. Kontrollmetoder anges av tillverkare eller deras representanter. Periodisk kontroll skall utföras senast 24 månader från föregående kontroll. Från och med 1 november 2017 ska en ackrediterad verkstad som utför färdskrivarkontroller också utföra och dokumentera en kontroll av hastighetsregulatorns funktion. Detta ska ske i samband med den periodiska färdskrivarkontrollen när W- och K-tal justeras. För detta krävs utökad ackreditering.

Intyg om icke nerladdningsbar data

Riktlinjer för upprättande av kontrollrapport – färdskrivare

Information till den som vill bli ackrediterat kontrollorgan

Swedac ackrediterar kontrollorgan för färdskrivare enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2013:3. Vid ackreditering och tillsyn av verkstäder efter den 1 november 2017 kommer Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2017:84 också att ingå vid bedömningen.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
  • (EU) 2016/799, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014, Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftni
  • Rådets förordning (EEG) nr 3821/85, Rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter
Krav för ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
  • SFS 1993:185, Förordning om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
  • SFS 2004:865, Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Metoder för bedömning av överensstämmelse
  • TSFS 2013:3, Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt