Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Transport av farligt gods

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skada på miljö, egendom, liv eller hälsa.

Transport av farligt gods

Farligt gods kan exempelvis vara explosiva, giftiga eller radioaktiva ämnen som fyrverkerier, bensin och arsenik. Vid transport av dessa ämnen ska fordonen som används uppfylla särskilda säkerhetskrav. Säkerhetskraven bestäms i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg, ADR-S. Kontrollen ska ske av ett ackrediterat organ.

Godkännande krävs för:

  • EX/II och EX/III-fordon för transport av explosiva ämnen och föremål
  • FL-fordon för tanktransport av brandfarliga vätskor eller brandfarliga gaser
  • AT-fordon för tanktransport av farligt gods som inte är EX-, FL-, eller OX-fordon
  • Fordon som uppfyller definitionen för mobil enhet för tillverkning av explosiva ämnen, MEMU.

Vid transport av farligt gods ställs det även krav på att fordonets karosseri i form av tankar eller skåp är kontrollerade.

Swedac ackrediterar de organ som utför kontrollerna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är föreskrivande myndighet.